Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính

Nguyễn Công Tỉnh
18 tháng 3 2018 lúc 13:34

Trong các câu sau, những câu nào đúng?

(A) Thư mục có thể chứa tệp tin;

(B) Tệp tin có thể chứa trong các tệp tin khác;

(C) Thư mục có thể chứa các thư mục con;

(D) Tệp tin luôn chứa các thư mục con.

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
18 tháng 3 2018 lúc 13:35

Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tin?

(A) 1;

(B) 10;

(C) Không hạn chế số lượng, chỉ phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Bình luận (0)
Hoàng Tuyết Loan
11 tháng 11 2018 lúc 9:36

c

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
18 tháng 3 2018 lúc 13:35

a. Đường dẫn đến file Hinh.bt : C:/THUVIEN/KHTN/TOAN/Hinh.bt .

b. Đúng Thư mục THUVIEN chứa các tệp tin Dai.bt và Hinh.bt và thư mục TOAN

c. Thư mục mẹ của KHXH là thư mục THUVIEN

d. Sai thư mục BAIHAT là thư mục gốc trong ổ C

Bình luận (0)
Trần Hồ Như Ngọc
2 tháng 5 2018 lúc 8:40

a/ C:\THUVIEN\KHTN\TOAN\Hình.bt

Bình luận (0)
Rin Rinn
1 tháng 12 2019 lúc 16:45

a) C:\THUVIEN\KHTN\TOAN\Hinh.bt

b) Đúng

c) Thư mục mẹ của thư mục KHXH là thư mục THUVIEN

d) Đúng

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
18 tháng 3 2018 lúc 13:36

Các thao tác chính với tệp và thư mục:

- Xem thông tin về các tệp và thư mục

- Tạo mới

- Xóa

- Đổi tên

- Sao chép

- Di chuyển

Chúng ta cẩn các thao tác này vì cần tổ chức thông tin trên máy tính một cách khoa học để dễ tìm thông tin.

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
18 tháng 3 2018 lúc 13:36

Trong một đĩa cứng không thể tồn tại hai tệp hoặc hai thư mục có tên giống nhau được.

Bình luận (0)
Đinh Tiến Đức
11 tháng 11 2018 lúc 16:44

không vì nếu tạo 2 tệp hoặc thư mục giông nhau sẽ bị lỗi như thế này

Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính

Bình luận (0)
Đinh Tiến Đức
11 tháng 11 2018 lúc 16:45

đây là windows 7 professtional nhưng windows 7 utimate sẽ khác đi 1 chút

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN