Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 17 tháng 4 2017 lúc 21:31

D đúng.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 17 tháng 4 2017 lúc 21:27

B đúng.

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương CTV 17 tháng 4 2017 lúc 21:25

3. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X có số thứ tự 16, nguyên tố X thuộc

A. chu kì 3, nhóm IVA. C. chu kì 3, nhóm VIA.

B. chu kì 4, nhóm VIA. D. chu kì 4, nhóm IIIA.

Chọn đáp án đúng.

Bài giải:

C đúng.

Bình luận (0)
Trần Thị Bích Trâm
Trần Thị Bích Trâm 17 tháng 4 2017 lúc 20:34

a) Cấu hình electron của nguyên tử Mg: 1s22s22p63s2.

Mg có 2e ở lớp ngoài cùng nên thể hiện tính kim loại, hóa trị cao nhất với oxi là II, chất MgO là oxit bazơ và Mg(OH)2 là bazơ.

b) Na:1s22s22p63s1.

Mg: 1s22s22p63s2

Al: 1s22s22p63s23p1

- Có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng nên đều là kim loại.

- Tính kim loại giảm dần theo chiều Na, Mg, Al.

- Tính bazơ giảm dần theo chiều NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3.

Bình luận (0)
Nguyễn Trung Kiên
Nguyễn Trung Kiên 16 tháng 10 2018 lúc 14:32

Z=9 thì lm thế nào ạ

Bình luận (1)
Phan Nguyễn Hoàng Vinh
Phan Nguyễn Hoàng Vinh 27 tháng 10 2018 lúc 15:52

Cấu hình electron, Mg (Z=12): \(1s^22s^22p^63s^2\)

Ta thấy: Mg thuộc ô thứ 12, thược chu kì 3 và nhóm IIA

a)

-Mg có tính kim loại vì có 2 electron lớp ngoài cùng.

-Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi: MgO

-Công thức oxit cao nhất: MgO, hidroxit tương ứng: Mg(OH)2.

Vì vậy Mg thể hiện tính chất của một bazo trung bình.

b) Na: 1s22s22p63s1.

Mg: 1s22s22p63s2.

Al: 1s22s22p63s23p1.

- Có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng nên đều là kim loại.

- Tính kim loại giảm dần theo chiều Na, Mg, Al.

- Tính bazơ giảm dần theo chiều NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3.

Bình luận (1)
Trần Thị Bích Trâm
Trần Thị Bích Trâm 17 tháng 4 2017 lúc 20:33

a) Br thuộc nhóm VIIA, chu kì 4 có 35 electron nên cấu hình theo lớp electron là 2, 8, 18, 7. Nó có 7e lớp ngoài cùng nên là phi kim. Hóa trị cao nhất với oxi là VII. Hóa trị trong hợp chất khí với hiđro là I và có công thức phân tử là HBr.

b) Tính phi kim giảm dần Cl, Br, I.

Bình luận (0)
Trần Thị Bích Trâm
Trần Thị Bích Trâm 17 tháng 4 2017 lúc 20:32

a) Fr là kim loại mạnh nhất. F là phi kim mạnh nhất.

b) Các kim loại được phâ bố ở khu vực bên trái trong bảng tuần hoàn.

c) Các phi kim được phân bố ở khu vực bên phải trong bảng tuần hoàn.

d) Nhóm IA gồm những kim loại mạnh nhất. Nhóm VIIA gồm những phi kim mạnh nhất.

e) Các khí hiếm nằm ở nhóm VIIIA ở khu vực bên phải trong bảng tuần hoàn.

Bình luận (0)
Trần Thị Bích Trâm
Trần Thị Bích Trâm 17 tháng 4 2017 lúc 20:31

Nguyên tố atatin (Z = 85) thuộc chu kì 6, nhóm VIIA nên có 85e phân bố thành 6 lớp, lớp ngoài cùng có 7e nên thể hiện tính phi kim. At ở cuối nhóm VIIA, nên tính phi kim yếu nhất trong nhóm.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN