Bài 1. Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Nguyễn Đắc Định
11 tháng 5 2017 lúc 12:07

a) Những oxit tác dụng với nước:

CaO + H2O → Ca(OH)2

SO3 + H2O → H2SO4

b) Những oxit tác dụng với axit clohiđric:

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

c) Những oxit tác dụng với dung dịch natri hiđroxit:

SO3 + NaOH → NaHSO4

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O.

Bình luận (0)
Hoàng Thảo Linh
18 tháng 10 2017 lúc 21:21

a) Những oxit tác dụng với nước là CaO và SO3

CaO + H2O → Ca(OH)2

SO3 + H2O → H2SO4

b) Những oxit tác dụng với axit clohiđric là CaO và Fe2O3:

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

c) Những oxit tác dụng với natri hiđroxit là SO3

SO3 + NaOH → NaHSO4

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O


Bình luận (0)
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
27 tháng 11 2017 lúc 19:36

a) Những oxit tác dụng với nước là CaO và SO3

CaO + H2O → Ca(OH)2

SO3 + H2O → H2SO4

b) Những oxit tác dụng với axit clohiđric là CaO và Fe2O3:

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

c) Những oxit tác dụng với natri hiđroxit là SO3 tạo 2 muối

SO3 + NaOH → NaHSO4

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

Bình luận (0)
Nguyễn Đắc Định
11 tháng 5 2017 lúc 12:05

Những cặp chất tác dụng với nhau từng đôi một:

H2O + CO2 → H2CO3

H2O + K2O → 2KOH

2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O

K2O + CO2 → K2CO3

Bình luận (0)
Ngô thừa ân
29 tháng 8 2018 lúc 9:27

Những cặp chất tác dụng được với nhau là:

H2O và CO2;

H2O + CO2 → H2CO3

H2O và K2O;

H2O + K2O → 2KOH

CO2 và K2O

CO2 + K2O → K2CO3

CO2 và KOH.

CO2 + KOH → KHCO3

CO2 + KOH → K2CO3 + H2O

Bình luận (0)
Nguyễn Đắc Định
11 tháng 5 2017 lúc 12:04

a) H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2O

b) 2NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2O

c) H2O + SO2 → H2SO3

d) H2O + CaO → Ca(OH)2

e) CaO + CO2 → CaCO3

Bình luận (0)
The Boy In Rain
8 tháng 6 2017 lúc 13:11

a) Axit sunfuric + Kem oxit \(\rightarrow\) ​Kẽm sunfat + Nuoc

b) Natri hidroxit + axit sunfuric \(\rightarrow\) Natri sunfat + nuoc

c) Nước + Lưu huỳnh dioxit \(\rightarrow\) Axit sunfuro

​d) Nước + canxi oxit \(\rightarrow\) Canxi hidroxit

e) Canxi oxit + cacbon dioxit \(\rightarrow\) Canxi cacbonat

Bình luận (0)
Ngô thừa ân
29 tháng 8 2018 lúc 9:28

a) Axit sunfuric + kẽm oxit → Kẽm sunfat + Nước

H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2O

b) Natri hiđroxit + lưu huỳnh trioxit → Natri sunfat + Nước

2NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2O

c) Nước + lưu huỳnh đioxit → Axit sunfurơ

H2O + SO2 → H2SO3

d) Nước + canxi oxit → Canxi hiđroxit

H2O + CaO → Ca(OH)2

e) Canxi oxit + cacbon đioxit→ Canxi cacbonat

CaO + CO2 → CaCO3

Bình luận (0)
Nguyễn Đắc Định
11 tháng 5 2017 lúc 12:01

a) CO2, SO2 tác dụng với nước tạo thành axit:

CO2 + H2O → H2CO3

SO2 + H2O → H2SO3

b) Na2O, CaO tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ:

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

c) Na2O, CaO, CuO tác dụng với axit tạo thành muối và nước:

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

d) CO2, SO2 tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước:

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Bình luận (0)
Hoàng Thảo Linh
18 tháng 10 2017 lúc 21:16

a) Những chất tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit là CO2 và SO2:

CO2 + H2O → H2CO3

SO2 + H2O → H2SO3

b) Những chất tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ là Na2O và CaO:

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

c) Những chất tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước là: Na2O, CaO, CuO:

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

d) Những chất tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước là CO2 và SO2:

CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3

SO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaSO3Bình luận (0)
Ngô thừa ân
29 tháng 8 2018 lúc 9:26

a) Những chất tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit là oxit axit :CO2 và SO2:

CO2 + H2O → H2CO3

SO2 + H2O → H2SO3

b) Những chất tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ là oxit bazơ: Na2O và CaO:

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

c) Những chất tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước là: Na2O, CaO, CuO:

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

d) Những chất tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước oxit axit: CO2 và SO2:

CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3

SO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaSO3

Bình luận (0)
LY VÂN VÂN
11 tháng 5 2017 lúc 11:50

Dẫn hỗn hợp khí đi qua một dung dịch kiềm (lấy dư) như Ca(OH)2 hoặc NaOH,... khí CO2 bị hấp thụ hết do có phản ứng với kiềm:

CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3

Khí thoát ra khỏi bình chỉ có O2

Bình luận (0)
Nào Ai Biết
6 tháng 6 2017 lúc 15:57

Cho hỗn hợp khí tren lội qua nước vôi trong , CO2 tác dụng với nước vôi trong xẽ chìm xuống đáy ta xẽ thu được khí O2

CO2 + Ca(OH)2 ---> CaCO3 + H2O

Bình luận (0)
Nguyen Van Thanh
19 tháng 6 2017 lúc 19:50

+ Cho hon hop khi CO2 ; O2 đi qua lo dung dịch nước vôi trong ( Ca(OH)2 ) .

+ CO2 se tac dung voi dung dich Ca(OH)2 ​và tạo ra kết tủa chìm xuống dưới đáy lọ.

+ Con O2 không tác dụng với nước, ta sẽ thu được khi O2

Bình luận (0)
LY VÂN VÂN
11 tháng 5 2017 lúc 11:47

Tính số mol: nCuO = 1,680 = 0,02 mol ; nH2SO4 = 2098 ≈ 0,2 mol

a) Phương trình hóa học: CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

lúc ban đầu: 0,02 0,2 0 0 mol

lúc phản ứng: 0,02 → 0,02 0,02

Sau phản ứng: 0 0,18 0,02

b) Dung dịch sau phản ứng có hai chất tan là H2SO4 và CuSO4 còn dư.

Khối lượng dung dịch = m CuO + m dd H2SO4 = 1,6 + 100 = 101,6 g

mCuSO4 = 0,02 x 160 = 3,2 g => C%, CuSO4 = 3,2101,6 . 100% ≈ 3,15%

mH2SO4 = 20 - (0,02 x 98) = 18,04 => C%, H2SO4 = 18,04101,6 . 100% ≈ 17,76%Bình luận (3)
Ngô thừa ân
29 tháng 8 2018 lúc 9:25

Ta có: nCuO = 1,6/80 = 0,02 mol ; nH2SO4 = 100.0,2/98 ≈ 0,2 mol

a.Phương trình hóa học:

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O (1)

Bđ 0,02 0,2

Sau pư 0,18 0,02 0,02

b) Dựa vào phản ứng (1) =>dung dịch sau phản ứng có hai chất tan là H2SO4 và CuSO4 còn dư.

Khối lượng dung dịch = m CuO + m dd H2SO4 = 1,6 + 100 = 101,6 g

mCuSO4 = 0,02 x 160 = 3,2 g => C% CuSO4 = (3,2/101,6). 100% ≈ 3,15%

mH2SO4 = 20 - (0,02 x 98) = 18,04 => C% H2SO4 = [18,04/101,6]. 100% ≈ 17,76%

Bình luận (0)
Hoàng Việt Đức Anh
29 tháng 8 2018 lúc 19:00

Ta có: nCuO = 1,6/80 = 0,02 mol ; nH2SO4 = 100.0,2/98 ≈ 0,2 mol

a.Phương trình hóa học:

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O (1)

Bđ 0,02 0,2

Sau pư 0,18 0,02 0,02

b) Dựa vào phản ứng (1) =>dung dịch sau phản ứng có hai chất tan là H2SO4và CuSO4 còn dư.

Khối lượng dung dịch = m CuO + m dd H2SO4 = 1,6 + 100 = 101,6 g

mCuSO4 = 0,02 x 160 = 3,2 g => C% CuSO4 = (3,2/101,6). 100% ≈ 3,15%

mH2SO4 = 20 - (0,02 x 98) = 18,04 => C% H2SO4 = [18,04/101,6]. 100% ≈ 17,76%

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)