Bài 1 : Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Nguyễn Mai Khánh Huyền
Nguyễn Mai Khánh Huyền 14 tháng 4 2017 lúc 15:02

+ Cùng mục tiêu xây dựng CNXH.

+ Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản.

+ Cùng chung hệ tư tưởng là chủ nghĩa Mác Lê- Nin.

Bình luận (0)
Hạ Tử Vi
Hạ Tử Vi 23 tháng 6 2018 lúc 12:33

Những cơ sở hình thành hệ thống xã hôi chủ nghĩa là cùng chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, đều đặt dưới sự lãnh đạo của các đảng cộng sản và cùng chung hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin.

Quỳnh Trâm <3

Bình luận (0)
Nguyễn Mai Khánh Huyền
Nguyễn Mai Khánh Huyền 14 tháng 4 2017 lúc 15:01

Trong thời gian từ năm 1951 đến 1973, Hội đồng tương trợ kinh tế đã thu được những thành tích to lớn. Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp của các nước thành viên bình quân hàng năm đạt 10%, thu nhập quốc dân năm 1973 tăng 5,7 lần so với năm 1950. Trong hoạt động của Hội đồng tương trợ kinh tế, Liên Xô giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Liên Xô đã cho các nước thành viên vay 13 tỉ rúp với lãi suất thấp và viện trợ không hoàn lại 20 tỉ rúp. Trước tình hình thế giới ngày càng căng thẳng do chính sách hiếu chiến, xâm lược của đế quốc Mĩ, nhất là sự ra đời khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (4 - 1949) (viết tắt theo tiếng Anh là NATO) của các nước phương Tây, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đã thoả thuận cùng nhau thành lập Tổ chức Hiệp uớc Vác-sa-va (5 - 1955). Đây là một liên minh mang tính chất phòng thủ về quân sự và chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, nhằm bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước này, góp phần to lớn trong việc duy trì nền hoà bình, an ninh của châu Âu và thế giới.

Bình luận (1)
Hạ Tử Vi
Hạ Tử Vi 23 tháng 6 2018 lúc 12:31

Mục đích ra đời của Hội đồng tương trợ kinh tế ( SEV) là nhằm đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lần nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa và đánh dấu sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa

Thành tích của hội đồng tương trợ kinh tế ( SEV) trong những năm 1951 đến 1973 là tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp của các nước thành viên bình quân hằng năm đạt 10%, thu nhập quốc dân năm 1973 tăng 5,7%. Liên Xô giữ vai trò quan trọng đã cho các nước thành viên vay 13 tỉ rúp với lãi suất thấp và viện trợ không hoàn lại 20 tỉ rúp.

Quỳnh trâm <3

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN