Bài 5. Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng

Bastkoo
12 tháng 4 2017 lúc 13:22

Đưa một tấm bìa dùng làm màn chắn ra sau gương ta vẫn thấy ảnh của vật.

Kết luận: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn gọi là ảnh ảo.

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
12 tháng 4 2017 lúc 14:42

Đưa một tấm bìa dùng làm màn chắn ra sau gương ta vẫn thấy ảnh của vật.

Kết luận: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn gọi là ảnh ảo.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Kim Anh
16 tháng 4 2017 lúc 21:48

Đưa một tấm bìa dùng làm màn chắn ra sau gương ta vẫn thấy ảnh của vật.

Bình luận (0)
Bastkoo
12 tháng 4 2017 lúc 13:23

Đưa viên phấn thứ hai đúng bằng viên phấn thứ nhất ra sau tấm kính ta thấy ảnh bằng vật.

Kết luận: Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật.

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
12 tháng 4 2017 lúc 14:41

Đưa viên phấn thứ hai đúng bằng viên phấn thứ nhất ra sau tấm kính ta thấy ảnh bằng vật.

Kết luận: Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật.

Bình luận (0)
Ngô Thị Phương Thảo
13 tháng 4 2017 lúc 10:59

Độ lớn của 2 viên phấn đó bằng nhau

Bình luận (0)
Bastkoo
12 tháng 4 2017 lúc 13:23

Kết luận: Điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng bằng nhau.

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
12 tháng 4 2017 lúc 14:41

Kết luận: Điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng bằng nhau.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Kim Anh
16 tháng 4 2017 lúc 21:47

Kết luận: Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật.

Bình luận (0)
Bastkoo
12 tháng 4 2017 lúc 13:24

a) Vẽ đường thẳng đi qua S và vuông góc với gương, trên đường thẳng đó lấy điểm S' (ở phía sau gương) sao cho khoảng cách từ S' đến gương bằng khoảng cách từ S đến gương.

b) Tia phản xạ của tia SI nằm trên đường thẳng SI, tia phản xạ của tia SK nằm trên đường thẳng S'K.

c) Đặt mắt sao cho tia phản xạ đi vào mắt.

d) Ảnh ảo có thể nhìn thấy được nhưng không thể hứng được trên màn.

Mắt ta nhìn thấy S' vì các tia phản xạ lọt vào mắt ta coi như đi thẳng từ S' đến mắt.

Không hứng được S' trên màn vì chỉ có đường kéo dài của các tia phản xạ gặp nhau ở S' chứ không có ánh sáng thật đến S'

Vậy, ta nhìn thấy ảnh ảo S' vì các tia phản xạ lọt vào mắt có đường kéo dài đi qua ảnh S'.

Vậy, ta nhìn thấy ảnh ảo

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
12 tháng 4 2017 lúc 14:40

a) Vẽ đường thẳng đi qua S và vuông góc với gương, trên đường thẳng đó lấy điểm S' (ở phía sau gương) sao cho khoảng cách từ S' đến gương bằng khoảng cách từ S đến gương.

b) Tia phản xạ của tia SI nằm trên đường thẳng SI, tia phản xạ của tia SK nằm trên đường thẳng S'K.

c) Đặt mắt sao cho tia phản xạ đi vào mắt.

d) Ảnh ảo có thể nhìn thấy được nhưng không thể hứng được trên màn.

Mắt ta nhìn thấy S' vì các tia phản xạ lọt vào mắt ta coi như đi thẳng từ S' đến mắt.

Không hứng được S' trên màn vì chỉ có đường kéo dài của các tia phản xạ gặp nhau ở S' chứ không có ánh sáng thật đến S'

Vậy, ta nhìn thấy ảnh ảo S' vì các tia phản xạ lọt vào mắt có đường kéo dài đi qua ảnh S'.

Vậy, ta nhìn thấy ảnh ảo

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Kim Anh
16 tháng 4 2017 lúc 21:46

a) Vẽ đường thẳng đi qua S và vuông góc với gương, trên đường thẳng đó lấy điểm S’ (ở phía sau gương) sao cho khoảng cách từ S’ đến gương bằng khoảng cách từ S đến gương. b) Tia phản xạ của tia SI nằm trên đường thẳng SI, tia phản xạ của tia SK nằm trên đường thẳng S’K. c) Đặt mắt sao cho tia phản xạ đi vào mắt. d) Ảnh ảo có thể nhìn thấy được nhưng không thể hứng được trên màn. Mắt ta nhìn thấy S’ vì các tia phản xạ lọt vào mắt ta coi như đi thẳng từ S’ đến mắt. Không hứng được S’ trên màn vì chỉ có đường kéo dài của các tia phản xạ gặp nhau ở S’ chứ không có ánh sáng thật đến S’ Vậy, ta nhìn thấy ảnh ảo S’ vì các tia phản xạ lọt vào mắt có đường kéo dài đi qua ảnh S’. Vậy, ta nhìn thấy ảnh ảo.

Bình luận (0)
Thạch Nguyễn
1 tháng 7 2017 lúc 19:55

Tính chất để vận dụng:Khoảng cách từ ảnh tới gương bằng khoảng cách từ vật tới gương.

Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng

Vẽ tia AI \(\perp\)gương tại I.Trên tia AI, lấy điểm A' sao cho AI=A'I.

Vẽ tia BH \(\perp\)gương tại H.Trên tia BH, lấy điểm B' sao cho BH=B'H.

Nối A',B' bằng nét đứt,ta được A'B' là ảnh ảo của AB tại gương.

Bình luận (1)
Bastkoo
12 tháng 4 2017 lúc 13:25

Tính chất của ảnh cần vật dụng: Khoảng cách từ ảnh tới gương bằng khoảng cách từ vật tới gương.

Vẽ ảnh A' và B' của điểm sáng A và điểm sáng B. A'B' chính là ảnh của AB.

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
12 tháng 4 2017 lúc 14:40

Tính chất của ảnh cần vật dụng: Khoảng cách từ ảnh tới gương bằng khoảng cách từ vật tới gương.

Vẽ ảnh A' và B' của điểm sáng A và điểm sáng B. A'B' chính là ảnh của AB.

Bình luận (0)
Bastkoo
12 tháng 4 2017 lúc 13:25

Bé Lan thấy cái tháp và cái bóng của nó lộn ngược xuống nước vì:

Mặt nước coi như một gương phẳng. Bóng của tháp chính là ảnh tạo bởi gương phẳng. Chân tháp ở sát đất, đỉnh tháp ở xa đất nên ảnh của đỉnh tháp cũng ở xa đất và ở phía bên kia gương phẳng tức là ở dưới mặt nước.

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
12 tháng 4 2017 lúc 14:40

Bé Lan thấy cái tháp và cái bóng của nó lộn ngược xuống nước vì:

Mặt nước coi như một gương phẳng. Bóng của tháp chính là ảnh tạo bởi gương phẳng. Chân tháp ở sát đất, đỉnh tháp ở xa đất nên ảnh của đỉnh tháp cũng ở xa đất và ở phía bên kia gương phẳng tức là ở dưới mặt nước.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thu
12 tháng 4 2017 lúc 16:54

Có thể mặt nước như 1 gương phẳng rộng , do đó ảnh của cái tháp tạo bởi mặt nước có chiều lộn ngược xuống nước như bé Lan đã thấy

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN