Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, Quan hệ song song