Đang tải dữ liệu ...

May mặc trong gia đình

Kĩ thuật điện

Học kì 1

Unit 1: Greetings

Nhiệt học lớp 8

Cơ học lớp 8

Sinh vật và Môi trường - Chương IV. Bảo vệ môi trường

Sinh vật và Môi trường - Chương III. Con người, dân số và môi trường

Sinh vật và Môi trường- Chương II. Hệ sinh thái

Sinh vật và Môi trường - Chương I. Sinh vật và môi trường

Di truyền và biến dị - Chương VI. Ứng dụng Di truyền học

Di truyền và biến dị - Chương V. Di truyền học người

Di truyền và biến dị - Chương IV. Biến dị

Di truyền và biến dị - Chương III. ADN và gen

Di truyền và biến dị - Chương II. Nhiễm sắc thể

Di truyền và Biến dị - Chương I. Các thí nghiệm của Menđen

Kĩ thuật điện tử

Động cơ đốt trong

Trồng trọt

Lâm nghiệp

Chăn nuôi

Thuỷ sản

Vẽ kĩ thuật

Cơ khí

Kĩ thuật điện

Cắt may

Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương

Chăn nuôi thuỷ sản đại cương

Bảo quản, chế biến nông, lâm

Doanh nghiệp và lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

Tổ chức và quản lí doanh nghiệp

Vẽ kĩ thuật

Chế tạo cơ khí

Học kì 2

Học kì 1

Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay

Violympic Vật lý 8

Violympic Vật lý 9

Dao động cơ học

Sóng cơ học

Điện xoay chiều

Dao động và sóng điện từ

Sự hình thành trật tự thể giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

Luyện tập tổng hợp

Ôn tập địa lý lớp 6

Ôn tập lịch sử lớp 6

Ôn tập ngữ văn lớp 6

Luyện tập tổng hợp

Ôn tập địa lý lớp 7

Ôn tập lịch sử lớp 7

Ôn tập ngữ văn lớp 7

Violympic Vật lý 7

Violympic Vật lý 6

Học kì 2

Học kì 1

Học kì 2

Học kì 1

Học kì 2

Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học

Công dân với đạo đức

Ôn tập toán 6

Ôn tập toán 7

Ôn tập toán 8

Ôn tập toán 9

Công dân với kinh tế

Công dân với các vấn đề chính trị xã hội

Học kì 1

Nấu ăn

Luyện tập tổng hợp

Cấu trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu

Thành phần nhân văn của môi trường

Khái quát lịch sử thế giới trung đại

Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ X

Khái quát lịch sử thế giới cổ đại

Phần mở đầu

Địa lý Việt Nam

Địa lý dân cư

Địa lý kinh tế

Sư phân hóa lãnh thổ

Địa lý địa phương

Địa lý tự nhiên

Địa lý kinh tế xã hội

Khái quát nền kinh tế xã hội thế giới

Địa lý khu vực và quốc gia

Địa lý tự nhiên

Địa lý dân cư

Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX

Lịch sử thế giới cận đại

Các thành phần tự nhiên của đất

Trái đất

Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến năm 2000

Lịch sử thế giới từ 1945 đến năm 2000

Lịch sử Việt Nam (1858 - 1918)

Lịch sử thế giới hiện đại (từ 1917 đến 1945)

Lịch sử thế giới cận đại

Thiên nhiên và con người ở các châu lục

Lịch sử thế giới cận đại

Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX

Lịch sử thế giới thời nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại

Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay

Thiên nhiên và con người ở các châu lục

Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918

Lịch sử thế giới hiện đại

Địa lý kinh tế

Các môi trường địa lý

Soạn văn 10

Một số vấn đề xã hội của tin học

Phần mềm trình chiếu

Đa phương tiện

Một số khái niệm cơ bản của tin học

Hệ điều hành

Soạn thảo văn bản

Mạng máy tính và internet

Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

Chương trình đơn giản

Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

Kiểu dữ liệu có cấu trúc

Tệp và thao tác với tệp

Chương trình con và lập trình có cấu trúc

Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access

Mạng máy tính và internet

Phần mềm học tập

Viết văn 10

Văn mẫu 10

Soạn văn 11

Viết văn 11

Văn mẫu 11

Soạn văn 12

Viết văn 12

Văn mẫu 12

Làm quen với tin học và máy tính điện tử

Phần mềm học tập

Hệ điều hành

Soạn thảo văn bản

Bảng tính điện tử

Phần mềm học tập

Lập trình đơn giản

Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

Sinh học tế bào

Đề thi minh họa TA 2017 - Bộ GDĐT

Động học chất điểm

Mắt, các dụng cụ quang học

Khúc xạ ánh sáng

Cảm ứng điện từ

Từ trường

Chưa phân loại

NỘI DUNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Dòng điện trong các môi trường

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong các lĩnh vực đời sống

Bản chất và vai trò của pháp luật

Điện tích, điện trường

Atlat địa lí 12

Biểu đồ và bảng số liệu

Hình học lớp 6

Quy luật di truyền

Cơ chế di truyền cấp độ tế bào

Sinh sản ở động vật

Sinh sản ở thực vật

Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Cảm ứng ở động vật

Cảm ứng ở thực vật

Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Cơ chế di truyền cấp độ phân tử

Đại số lớp 6

Chương 9. Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Chương 8. Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol

Violympic toán 6

Đại số lớp 7

Hình học lớp 7

Violympic toán 7

Violympic toán 9

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Chưa phân loại

Hàm số lượng giác, phương trình lượng giác

Hình học lớp 9

Đại số lớp 9

Đại số lớp 8

Hình học lớp 8

Chương 1. Nguyên tử

Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Chương 3. Liên kết hóa học

Chương 7. Hi đrocacbon thơm - Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Chương 6. Hiđrocacbon không no

Chương 5. Hiđrocacbon no

Chương 4. Đại cương về hóa học hữu cơ

Chương 3. Nhóm cacbon

Chương 2. Nhóm nitơ

Chương 1. Sự điện li

Chương 7. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Chương 6. Oxi - Lưu huỳnh

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Chương 5. Nhóm Halogen

Chương 4. Phản ứng oxy hóa - khử

Violympic toán 8

Di truyền quần thể

Ôn tập lịch sử lớp 11

Ôn tập ngữ văn 11

Luyện tập tổng hợp

Bảng số liệu, biểu đồ

Dòng điện không đổi

Địa lý ngành kinh tế

Ôn tập ngữ văn 12

HẤP PHỤ

HÓA KEO

Di truyền học cấp độ phân tử

ĐIỆN HÓA HỌC

ĐỘNG HỌC

NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC

Ôn tập địa lý lớp 11

Atlat

Ôn tập ngữ văn lớp 8

Luyện tập tổng hợp

Ôn tập địa lý lớp 9

Ôn tập lịch sử lớp 9

Ôn tập ngữ văn lớp 9

Quang học lớp 9

Luyện tập tổng hợp

Ôn tập địa lý lớp 10

Ôn tập lịch sử lớp 10

Ôn tập ngữ văn 10

Dao động cơ học

Ngữ âm

Luyện tập tổng hợp

CẤU TẠO PHÂN TỬ VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

Sinh học 9

Địa lý tự nhiên

Điện từ học lớp 9

Điện học lớp 9

Chương V. Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Chương IV. Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Chương III. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương II. Kim loại

Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

CHƯƠNG VI. DUNG DỊCH

CHƯƠNG V. HIĐRO - NƯỚC

CHƯƠNG IV. OXI - KHÔNG KHÍ

CHƯƠNG III. MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

CHƯƠNG II. PHẢN ỨNG HÓA HỌC

CHƯƠNG I. CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

Bảo toàn, chuyển hóa năng lượng

Nhiệt học lớp 6

Địa lý dân cư

Sinh học 6

Cơ học lớp 6

Điện học lớp 7

Âm học lớp 7

Sinh học 7

Quang học lớp 7

Sinh học 8

Địa lý vùng kinh tế

NỘI DUNG 2: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ

Mệnh đề, tập hợp

Tổ hợp - xác suất

UNIT 1 : FRIENDSHIP

Di truyền học cấp độ tế bào

Unit 1 : SCHOOL TALKS

Sóng cơ học

Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm lôgarit

Unit 1 : HOME LIFE

Soạn văn lớp 6

Unit 1 : A visit from a pen pal

Mở đầu

Bài 1. Bài mở đầu

Unit 1: My friends

Ôn tập lịch sử lớp 8

Sinh học vi sinh vật

Trang trí nhà ở

Unit 2: At school

Động lực học chất điểm

Unit 1 : Back to school

Học kì 2

Ôn tập lịch sử lớp 12

Soạn văn lớp 9

Soạn văn lớp 8

Các nước XHCN (Liên Xô và các nước Đông Âu) từ năm 1945 đến năm 2000.

Soạn văn lớp 7

Hàm lũy thừa, mũ và loagrit

Mở đầu Sinh học và Đại cương về thế giới thực vật

Unit 3: At home

Ôn tập địa lý lớp 8

Các nước TBCN từ 1945 – 2000.

Khối đa diện

Chương 1. Ngành Động vật nguyên sinh

Điện xoay chiều

Chương I. Khái quát về cơ thể người

Chủ đề 3. Cấu tạo hạt nhân nguyên tử

Chương I. Tế bào thực vật

Biến dị

Ôn tập địa lý lớp 12

Tập làm văn lớp 6

Unit 2 : PEOPLE’S BACKGROUND

Tập làm văn lớp 7

Tập làm văn lớp 9

Tập làm văn lớp 8

Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Unit 2 : Making arrangements

Nấu ăn trong gia đình

NỘI DUNG 3: NHÔM VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA NHÔM

UNIT 2 : PERSONAL EXPERIENCES

Hàm số bậc nhất và bậc hai

Unit 2 : CULTURAL DIVERSITY

Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân

Unit 2 : Personal information

Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Unit 2 : Clothing

Hình cầu, hình nón và hình trụ

Văn mẫu lớp 9

Câu có chức năng giao tiếp

Văn mẫu lớp 7

Phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa, phụ thuộc ở Á, Phi, Mỹ Latinh.

Văn mẫu lớp 6

NỘI DUNG 4: SẮT, CROM VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA CHÚNG

Thu, chi trong gia đình

Văn mẫu lớp 8

Unit 3 : At home

Chương II. Rễ

Dao động và sóng điện từ

Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Unit 3 : At home

Phương trình, hệ phương trình

Các định luật bảo toàn

Unit 4: Big and small

Unit 3 : WAY OF SOCIALISING

Chương 2. Ngành Ruột khoang

UNIT 3 : A PARTY

Số phức

Unit 3 : A DAY IN THE LIFE OF .......

Chủ đề 4. Bảng hệ thống tuần hoàn

Chương II. Vận động

Giới hạn

Unit 3 : A trip to the countryside

Unit 4 : At school

Unit 4 : Our past

Từ vựng tổng hợp

Bất đẳng thức, bất phương trình

Chất khí

Unit 5: Things I do

Đạo hàm

Khối đa diện

Unit 4 : Learning a foreign language

Hình giải tích

Di truyền học quần thể

Unit 4 : SCHOOL EDUCATION SYSTEM

Chương 3. Các ngành Giun

Chương III. Tuần hoàn

UNIT 4 : VOLUNTEER WORK

Chương III. Thân

Sóng ánh sáng

Quan hệ quốc tế (1945 – 2000)

NỘI DUNG 5: TỔNG HỢP KIẾN THỨC HÓA HỌC VÔ CƠ LỚP 12

Chủ đề 5. Phản ứng oxy hóa - khử

Unit 4 : SPECIAL EDUCATION

Cơ sở của nhiệt động lực học

Thống kê

Unit 5: Work and play

Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa.

Chương IV. Lá

Mặt cầu, mặt nón tròn xoay và mặt trụ tròn xoay

Chương IV. Hô hấp

Unit 6: Places

Ngữ pháp tổng hợp

Unit 5 : Study Habits

Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Unit 5 : The media

NỘI DUNG 6: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG

Unit 5 : HIGHER EDUCATION

Lượng tử ánh sáng

Chủ đề 6. Tốc độ phản ứng-Cân bằng hóa học

Di truyền học người

Unit 5 : TECHNOLOGY AND YOU

Chương 4. Ngành Thân mềm

UNIT 5 : ILLITERACY

Chương V. Sinh sản sinh dưỡng

Chương 5. Ngành Chân khớp

Unit 6 : FUTURE JOBS

Chất rắn và chất lỏng

UNIT 6 : COMPETITIONS

Hạt nhân nguyên tử

Chương V. Tiêu hóa

Kĩ năng đọc - hiểu

Unit 7: Your house

Chủ đề 7. Dung dịch các chất điện ly

Di truyền học ứng dụng

Unit 6: After school

Lượng giác

Unit 6 : The young pioneers club

Unit 6 : AN EXCURSION

Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, Quan hệ song song

Hình giải tích trong không gian

Tổng kết lịch sử Thế Giới từ 1945 - 2000

Unit 6 : The environment

NỘI DUNG 7: ESTE, LIPIT, CACBOHIĐRAT

Đề trắc nghiệm chuyên để thể tích

Chương VI. Trao đổi chất và năng lượng

Unit 7 : Saving energy

UNIT 7 : WORLD POPULATION

Chương VI. Hoa và sinh sản hữu tính

Vectơ trong không gian, Quan hệ vuông góc

Chương 6. Ngành Động vật có xương sống

Unit 7 : ECONOMIC REFORMS

Unit 7 : My neighbourhood

Unit 8: Out and about

Vectơ

Unit 7 : THE MASS MEDIA

Unit 7: The world of work

Tiến hóa sinh học

Cách mạng Việt Nam từ năm 1919 – 1930.

NỘI DUNG 8: AMIN, AMINO AXIT, PEPTIT VÀ PROTEIN

Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Sinh thái học

Cách mạng Việt Nam từ sau khi Đảng ra đời đến Cách mạng tháng Tám thành công (1930 – 1945)

NỘI DUNG 9: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Đề luyện thi tốt nghiệp phổ thông, cao đẳng, đại học

Unit 8: places

Unit 8 : THE STORY OF MY VILLAGE

Unit 9: The body

Unit 8 : Celebrations

Chương VII. Quả và hạt

Unit 8 : Country life and City life

UNIT 8 : CELEBRATIONS

Chương 7. Sự tiến hóa của động vật

Unit 8 : LIFE IN THE FUTURE

Chương VII. Bài tiết

Unit 9 : DESERTS

Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)

Unit 9: At home and a way

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Unit 9 : A First- Aid course

Unit 9 : Natural Disasters

NỘI DUNG 10: TỔNG HỢP HÓA HỮU CƠ LỚP 12

Chương 8. Động vật và đời sống con người

Unit 10: Staying healthy

Unit 9 : UNDERSEA WORLD

Chương VIII. Da

Chương VIII. Các nhóm thực vật

Chủ đề 11. Điện phân

Chương IX. Thần kinh và giác quan

Unit 10 : Recycling

Chương IX. Vai trò của thực vật

Unit 10 : CONSERVATION

Unit 10 : life on other planets

Lịch sử Việt Nam từ năm 1954 - 1975

Unit 11: What do you eat?

Unit 10: Health and Hygiene

Unit 10 : ENGANGERED SPECIES

Unit 11: NATIONAL PARKS

Unit 11 : BOOKS

Chương X. Vi khuẩn - Nấm - Địa y

Unit 11: Keep fit, stay healthy

Unit 11 : Traveling around Vietnam

Việt Nam từ năm 1975 – 2000

Chương X. Nội tiết

Unit 12: Sports and pastimes

Chương XII. Sinh sản

Units 13: Activities and season

Unit 12 : MUSIC

Unit 12 : WATER SPORTS

Unit 12: Let's it

Tổng kết lịch sử Việt Nam từ 1919 - 2000

Unit 12 : A Vacation abroad

Unit 13 : FILMS AND CINEMA

Unit 13 : Activities

Unit 14: Making plan

Unit 13 : THE 22th SEA GAMES

Unit 13 : Festivals

Unit 14 : INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

Unit 14 : Wonders of the world

Unit 14 : THE WORLD CUP

Unit 15: Countries

Unit 14 : Free time

Unit 16: Man’s environment

Unit 15: CITIES

Unit 15 : WOMEN IN SOCIETY

Unit 15 : Going out

Unit 15 : Computer

Unit 16 : THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATION

Unit 16 : Inventions

Unit 16 : HISTORICAL PLACES

Unit 16 : People and places

Chủ đề 19. Dẫn xuất Halogen

Chủ đề 20. Ancol. Phenol

Chủ đề 21. Andehit. Xeton

Chủ đề 22. Axit Cacboxylic


Tính năng này đang được xây dựng...