Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ X

Học kì 1

Học kì 2

Học kì 1

Học kì 2

Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học

Công dân với đạo đức

Công dân với kinh tế

Công dân với các vấn đề chính trị xã hội

Học kì 1

Nấu ăn

Violympic Vật lý 6

Violympic Vật lý 7

Violympic Vật lý 8

Violympic Vật lý 9

Dao động cơ học

Sóng cơ học

Học kì 2

Học kì 1

Khái quát lịch sử thế giới cổ đại

Phần mở đầu

Kĩ thuật điện

Cắt may

Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương

Chăn nuôi thuỷ sản đại cương

Bảo quản, chế biến nông, lâm

Doanh nghiệp và lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

Tổ chức và quản lí doanh nghiệp

Vẽ kĩ thuật

Chế tạo cơ khí

Động cơ đốt trong

Kĩ thuật điện tử

Kĩ thuật điện

Học kì 1

Học kì 2

Điện xoay chiều

Dao động và sóng điện từ

CHƯƠNG 1 - ESTE-LIPIT

Bản chất và vai trò của pháp luật

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong các lĩnh vực đời sống

NỘI DUNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Ôn tập toán 6

Ôn tập toán 7

Ôn tập toán 8

Ôn tập toán 9

Đề thi minh họa TA 2017 - Bộ GDĐT

Atlat địa lí 12

Biểu đồ và bảng số liệu

Cơ chế di truyền cấp độ phân tử

Cơ chế di truyền cấp độ tế bào

Quy luật di truyền

Luyện tập tổng hợp

Ôn tập địa lý lớp 6

Ôn tập lịch sử lớp 6

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Violympic toán 9

Sự hình thành trật tự thể giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

Đại số lớp 6

Hình học lớp 6

Violympic toán 6

Đại số lớp 7

Hình học lớp 7

Violympic toán 7

Đại số lớp 8

Hình học lớp 8

Unit 1: Greetings

Nhiệt học lớp 8

Cơ học lớp 8

Violympic toán 8

Đại số lớp 9

Hình học lớp 9

Địa lý Việt Nam

Ôn tập ngữ văn lớp 6

Khái quát lịch sử thế giới trung đại

Chăn nuôi

Phần mềm trình chiếu

Một số vấn đề xã hội của tin học

Mạng máy tính và internet

Phần mềm học tập

Lập trình đơn giản

Phần mềm học tập

Bảng tính điện tử

Soạn thảo văn bản

Hệ điều hành

Phần mềm học tập

Làm quen với tin học và máy tính điện tử

Văn mẫu 12

Viết văn 12

Soạn văn 12

Văn mẫu 11

Viết văn 11

Đa phương tiện

Một số khái niệm cơ bản của tin học

Lâm nghiệp

Trồng trọt

May mặc trong gia đình

Cấu trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu

Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access

Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu

Chương trình con và lập trình có cấu trúc

Tệp và thao tác với tệp

Kiểu dữ liệu có cấu trúc

Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

Chương trình đơn giản

Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

Mạng máy tính và internet

Soạn thảo văn bản

Hệ điều hành

Soạn văn 11

Văn mẫu 10

Viết văn 10

Các thành phần tự nhiên của đất

Trái đất

Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến năm 2000

Lịch sử thế giới từ 1945 đến năm 2000

Lịch sử Việt Nam (1858 - 1918)

Lịch sử thế giới hiện đại (từ 1917 đến 1945)

Lịch sử thế giới cận đại

Cơ khí

Lịch sử thế giới cận đại

Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX

Lịch sử thế giới thời nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại

Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay

Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay

Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918

Lịch sử thế giới hiện đại

Lịch sử thế giới cận đại

Thành phần nhân văn của môi trường

Các môi trường địa lý

Soạn văn 10

Thuỷ sản

Địa lý kinh tế

Địa lý dân cư

Địa lý tự nhiên

Địa lý khu vực và quốc gia

Khái quát nền kinh tế xã hội thế giới

Địa lý kinh tế xã hội

Địa lý tự nhiên

Địa lý địa phương

Sư phân hóa lãnh thổ

Địa lý kinh tế

Địa lý dân cư

Vẽ kĩ thuật

Thiên nhiên và con người ở các châu lục

Thiên nhiên và con người ở các châu lục

Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX

Nhiệt học lớp 6

CHƯƠNG II. PHẢN ỨNG HÓA HỌC

CHƯƠNG I. CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

Sinh học tế bào

Sinh sản ở động vật

Sinh sản ở thực vật

Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Cảm ứng ở động vật

Cảm ứng ở thực vật

Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Di truyền quần thể

Động học chất điểm

Khúc xạ ánh sáng

CHƯƠNG III. MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

CHƯƠNG V. HIĐRO - NƯỚC

CHƯƠNG VI. DUNG DỊCH

Mắt, các dụng cụ quang học

Cơ học lớp 6

Điện học lớp 7

Âm học lớp 7

Quang học lớp 7

Bảo toàn, chuyển hóa năng lượng

Quang học lớp 9

Điện từ học lớp 9

Điện học lớp 9

Chương V. Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Chương IV. Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Chương III. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương II. Kim loại

Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Cảm ứng điện từ

Từ trường

Dòng điện trong các môi trường

Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì

Ôn tập âm nhạc 6

Di truyền học cấp độ phân tử

Ôn tập âm nhạc 7

Ôn tập âm nhạc 8

Ôn tập âm nhạc 9

Ôn tập mỹ thuật 6

Ôn tập mỹ thuật 7

Ôn tập mỹ thuật 8

Ôn tập mỹ thuật 9

Trắc nghiệm tổng hợp ôn tập môn Hóa

Dao động cơ học

Đề kiểm tra học kì

Chưa phân loại

Hàm số lượng giác, phương trình lượng giác

Dòng điện không đổi

Điện tích, điện trường

Địa lý tự nhiên

Địa lý dân cư

Địa lý ngành kinh tế

Ôn tập lịch sử lớp 11

Chương 1. Sự điện li

Địa lý vùng kinh tế

Chương 1. Nguyên tử

Bảng số liệu, biểu đồ

CHƯƠNG IV. OXI - KHÔNG KHÍ

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Chưa phân loại

Atlat

Ôn tập ngữ văn 12

Ôn tập địa lý lớp 10

Sinh học 6

Luyện tập tổng hợp

Ôn tập ngữ văn 10

Sinh học 8

Luyện tập tổng hợp

Ôn tập ngữ văn lớp 8

Sinh học 9

CẤU TẠO PHÂN TỬ VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

Luyện tập tổng hợp

ĐỘNG HỌC

ĐIỆN HÓA HỌC

Ôn tập địa lý lớp 11

HÓA KEO

HẤP PHỤ

Sinh học 7

Ôn tập lịch sử lớp 10

Ôn tập ngữ văn lớp 7

Ôn tập ngữ văn lớp 9

Ôn tập lịch sử lớp 7

Ôn tập địa lý lớp 7

Luyện tập tổng hợp

Ôn tập lịch sử lớp 9

NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC

Ôn tập ngữ văn 11

Luyện tập tổng hợp

Ôn tập địa lý lớp 9

Luyện tập tổng hợp

Sóng cơ học

Soạn văn lớp 8

Soạn văn lớp 9

Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Unit 1 : HOME LIFE

Sinh học vi sinh vật

Unit 1 : SCHOOL TALKS

Hàm lũy thừa, mũ và loagrit

CHƯƠNG 2- CACBOHIDRAT

UNIT 1 : FRIENDSHIP

Động lực học chất điểm

Tổ hợp - xác suất

NỘI DUNG 2: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ

Ngữ âm

Bài 1. Bài mở đầu

Di truyền và Biến dị - Chương I. Các thí nghiệm của Menđen

Soạn văn lớp 6

Soạn văn lớp 7

Chương 2. Nhóm nitơ

Mệnh đề, tập hợp

Ôn tập lịch sử lớp 12

Unit 1 : Back to school

Các nước XHCN (Liên Xô và các nước Đông Âu) từ năm 1945 đến năm 2000.

Unit 1: My friends

Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm lôgarit

Mở đầu

Ôn tập lịch sử lớp 8

Trang trí nhà ở

Unit 1 : A visit from a pen pal

Học kì 2

Ôn tập học kì I

Di truyền học cấp độ tế bào

Unit 2: At school

NỘI DUNG 3: NHÔM VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA NHÔM

Tập làm văn lớp 7

Unit 2 : Making arrangements

Ôn tập địa lý lớp 8

Unit 2 : PEOPLE’S BACKGROUND

Chương I. Khái quát về cơ thể người

Chương 3. Liên kết hóa học

Unit 2 : Personal information

Biến dị

Nấu ăn trong gia đình

Chương 3. Nhóm cacbon

Các nước TBCN từ 1945 – 2000.

Tập làm văn lớp 6

Tập làm văn lớp 8

Tập làm văn lớp 9

Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Unit 2 : Clothing

Di truyền và biến dị - Chương II. Nhiễm sắc thể

Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Điện xoay chiều

Chương 1. Ngành Động vật nguyên sinh

Hàm số bậc nhất và bậc hai

Unit 2 : CULTURAL DIVERSITY

Unit 3: At home

Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Ôn tập địa lý lớp 12

Ôn tập học kì II

Câu có chức năng giao tiếp

UNIT 2 : PERSONAL EXPERIENCES

Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân

CHƯƠNG 3-AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

Văn mẫu lớp 8

Khối đa diện

Thu, chi trong gia đình

Văn mẫu lớp 9

Văn mẫu lớp 6

Mở đầu Sinh học và Đại cương về thế giới thực vật

Chương 2. Ngành Ruột khoang

Giới hạn

Phương trình, hệ phương trình

Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Văn mẫu lớp 7

Dao động và sóng điện từ

Số phức

NỘI DUNG 4: SẮT, CROM VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA CHÚNG

Unit 3 : A trip to the countryside

CHƯƠNG 4-POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Unit 3 : A DAY IN THE LIFE OF .......

Các định luật bảo toàn

Chương II. Vận động

UNIT 3 : A PARTY

Unit 4: Big and small

Di truyền và biến dị - Chương III. ADN và gen

Unit 3 : WAY OF SOCIALISING

Chương 4. Đại cương về hóa học hữu cơ

Phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa, phụ thuộc ở Á, Phi, Mỹ Latinh.

Unit 3 : At home

Chương 4. Phản ứng oxy hóa - khử

Unit 3 : At home

Từ vựng tổng hợp

Unit 4 : At school

Unit 4 : SPECIAL EDUCATION

Ngữ pháp tổng hợp

Unit 4 : Learning a foreign language

Unit 4 : SCHOOL EDUCATION SYSTEM

Unit 5: Things I do

Quan hệ quốc tế (1945 – 2000)

Di truyền học quần thể

Sóng ánh sáng

Chương I. Tế bào thực vật

Khối đa diện

Unit 4 : Our past

CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Chương 5. Hiđrocacbon no

Đạo hàm

Chương III. Tuần hoàn

Chương 3. Các ngành Giun

Chương 5. Nhóm Halogen

UNIT 4 : VOLUNTEER WORK

Chất khí

NỘI DUNG 5: TỔNG HỢP KIẾN THỨC HÓA HỌC VÔ CƠ LỚP 12

Hình cầu, hình nón và hình trụ

Di truyền và biến dị - Chương IV. Biến dị

Bất đẳng thức, bất phương trình

Unit 5: Work and play

Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Unit 5 : Study Habits

Chương 6. Oxi - Lưu huỳnh

Chương II. Rễ

Mặt cầu, mặt nón tròn xoay và mặt trụ tròn xoay

Chương 4. Ngành Thân mềm

Chương IV. Hô hấp

Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa.

Di truyền và biến dị - Chương V. Di truyền học người

Di truyền học người

Chương 6. Hiđrocacbon không no

Unit 5 : HIGHER EDUCATION

Thống kê

Unit 5 : TECHNOLOGY AND YOU

Cơ sở của nhiệt động lực học

Unit 6: Places

Unit 5 : The media

CHƯƠNG 6-KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

Kĩ năng đọc - hiểu

NỘI DUNG 6: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG

Lượng tử ánh sáng

Hình giải tích

UNIT 5 : ILLITERACY

Tổng kết lịch sử Thế Giới từ 1945 - 2000

NỘI DUNG 7: ESTE, LIPIT, CACBOHIĐRAT

CHƯƠNG 7 -SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG

Số phức

Unit 6 : FUTURE JOBS

Di truyền học ứng dụng

Hạt nhân nguyên tử

Lượng giác

Chương 7. Hi đrocacbon thơm - Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Chương 7. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Hình giải tích trong không gian

Chương 5. Ngành Chân khớp

Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, Quan hệ song song

Unit 6 : The young pioneers club

Chương V. Tiêu hóa

Chất rắn và chất lỏng

Unit 7: Your house

Unit 6: After school

UNIT 6 : COMPETITIONS

Di truyền và biến dị - Chương VI. Ứng dụng Di truyền học

Chương III. Thân

Unit 6 : AN EXCURSION

Unit 6 : The environment

Unit 7 : Saving energy

Chương IV. Lá

NỘI DUNG 8: AMIN, AMINO AXIT, PEPTIT VÀ PROTEIN

Chương 6. Ngành Động vật có xương sống

Unit 7 : My neighbourhood

CHƯƠNG 8-PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

Chương VI. Trao đổi chất và năng lượng

Unit 7: The world of work

Cách mạng Việt Nam từ năm 1919 – 1930.

Unit 8: Out and about

Đề trắc nghiệm chuyên để thể tích

Unit 7 : ECONOMIC REFORMS

Chủ đề 3. Cấu tạo hạt nhân nguyên tử

Vectơ trong không gian, Quan hệ vuông góc

UNIT 7 : WORLD POPULATION

Tiến hóa sinh học

Unit 7 : THE MASS MEDIA

Chương 8. Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol

Sinh vật và Môi trường - Chương I. Sinh vật và môi trường

Vectơ

Chương VII. Bài tiết

Sinh thái học

Chương 9. Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Unit 8: places

Chủ đề 4. Bảng hệ thống tuần hoàn

Cách mạng Việt Nam từ sau khi Đảng ra đời đến Cách mạng tháng Tám thành công (1930 – 1945)

Sinh vật và Môi trường- Chương II. Hệ sinh thái

UNIT 8 : CELEBRATIONS

Unit 9: The body

CHƯƠNG 9-HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Unit 8 : LIFE IN THE FUTURE

Unit 8 : Celebrations

Chương V. Sinh sản sinh dưỡng

NỘI DUNG 9: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Chương 7. Sự tiến hóa của động vật

Đề luyện thi tốt nghiệp phổ thông, cao đẳng, đại học

Unit 8 : Country life and City life

Unit 8 : THE STORY OF MY VILLAGE

Chủ đề 5. Phản ứng oxy hóa - khử

Sinh vật và Môi trường - Chương III. Con người, dân số và môi trường

Chương VI. Hoa và sinh sản hữu tính

Chương VIII. Da

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

NỘI DUNG 10: TỔNG HỢP HÓA HỮU CƠ LỚP 12

Chủ đề 7. Dung dịch các chất điện ly

Chương 8. Động vật và đời sống con người

Unit 10: Staying healthy

Unit 9: At home and a way

Unit 9 : A First- Aid course

Đề tổng hợp thầy Doãn Minh Cường

Unit 9 : UNDERSEA WORLD

Chủ đề 2. Các phương pháp giải nhanh Bài tập hóa học

Unit 9 : Natural Disasters

Unit 9 : DESERTS

Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)

Chương VII. Quả và hạt

Unit 10 : Recycling

Unit 10 : life on other planets

Unit 10 : CONSERVATION

Unit 10: Health and Hygiene

Unit 10 : ENGANGERED SPECIES

Chương IX. Thần kinh và giác quan

Unit 11: What do you eat?

Chủ đề 11. Điện phân

Sinh vật và Môi trường - Chương IV. Bảo vệ môi trường

Lịch sử Việt Nam từ năm 1954 - 1975

Chủ đề 6. Tốc độ phản ứng-Cân bằng hóa học

Chủ đề 19. Dẫn xuất Halogen

Unit 11: NATIONAL PARKS

Unit 11 : BOOKS

Chương X. Nội tiết

Chương VIII. Các nhóm thực vật

Unit 11 : Traveling around Vietnam

Unit 12: Sports and pastimes

Việt Nam từ năm 1975 – 2000

Unit 11: Keep fit, stay healthy

Chủ đề 20. Ancol. Phenol

Unit 12 : WATER SPORTS

Unit 12 : MUSIC

Chương IX. Vai trò của thực vật

Tổng kết lịch sử Việt Nam từ 1919 - 2000

Chương XII. Sinh sản

Unit 12: Let's it

Unit 12 : A Vacation abroad

Units 13: Activities and season

Chủ đề 21. Andehit. Xeton

Chương X. Vi khuẩn - Nấm - Địa y

Unit 14: Making plan

Unit 13 : Festivals

Unit 13 : FILMS AND CINEMA

Unit 13 : THE 22th SEA GAMES

Unit 13 : Activities

Unit 15: Countries

Chủ đề 22. Axit Cacboxylic

Unit 14 : INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

Unit 14 : Wonders of the world

Unit 14 : THE WORLD CUP

Unit 14 : Free time

Unit 16: Man’s environment

Unit 15 : WOMEN IN SOCIETY

Unit 15 : Going out

Unit 15 : Computer

Unit 15: CITIES

Unit 16 : THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATION

Unit 16 : Inventions

Unit 16 : People and places

Unit 16 : HISTORICAL PLACES


Tính năng này đang được xây dựng...