CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017

A. CẤU TRÚC ĐỀ

Nội dung Số câu ( 40 câu) Số điểm ( Tổng số 10)
Bảng số liệu, biểu đồ 5 1.25
Phần Atlat 5 1.25
Chương tự nhiên 7 1.75
Chương dân cư 3 0.75
Chương ngành kinh tế 10 2.5
Chương vùng kinh tế 10 2.5

B. PHÂN LOẠI THEO LÍ THUYẾT- KĨ NĂNG

- Lí thuyết: 30 câu chiếm 75%.

- Kĩ năng: 10 câu chiếm 25%.

C. PHÂN LOẠI THEO MỨC ĐỘ

Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao
Số câu 14 10 12 4
Tỉ lệ 35% 25% 30% 10%
Số điểm 3.5 2.5 3.0 1.0

Ở mỗi chương cũng có mức độ phân loại theo tỉ lệ 60% ( nhận biết - thông hiểu) và 40%( vận dụng thấp - vận dụng cao).