Danh sách thành viên tích cực tuần từ 07/08 đến 15/08