Hỏi đáp môn Tiếng anh

VI. Hãy chọn một đáp án đúng cho mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.

 

      My teacher, Miss White, is a young lady of twenty-six. She is (1)____ nice lady. She loves her students (2) ____. She never (3) ___ angry with them. Miss White (4) ___ teaching her students. Sometimes she tells (5) ___ many interesting stories.  I like to listen to her stories (6) ___ they all help us to learn some   (7) ___ lessons. Sometimes she takes us out (8) ____ a picnic. Whenever she takes us out, she tries to teach us something (9) ____. It is my dream that (10) _______ I grow up, I can become a good teacher like her.

1.  A. a                                    B. an                            C. the                            D. some

2.  A. very many                     B. very much               C. too                           D. so

3.  A. is                                    B. gets                         C. makes                       D. comes

4.  A. enjoy                             B. enjoying                  C. enjoys                      D. to enjoy

5.  A. we                                 B. they                        C. I                               D. us

6.  A. because                          B. when                       C. where                       D. why

7.  A. use                                 B. useful                      C. using                        D. to use

8.  A. from                              B. by                           C. for                            D. of

9.  A. old                                 B. new                         C. bad                           D. well

10.A. where                            B. why                        C. what                         D. when

Được cập nhật 19 giờ trước (13:06) 6 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.