Hỏi đáp môn Tiếng anh

Cuôc thi tiếng anh đã kết thúc :

5 bạn thi :

1 ) @Hoàng Lê Bảo Ngọc

2 ) @Đường Hạc Bảo Quyên

3 ) @Hồ Thu Giang

4 ) @Linh Oracles

5 ) @Nguyễn Ngọc Sáng

Kết quả :

1 ) @Đường Hạc Bảo Quyên : 20/20

2 ) @Linh Oracles : 19/20

3 ) @Hoàng Lê Bảo Ngọc : 18/20

4 ) @Hồ Thu Giang : 18/20

5 ) @Nguyễn Ngọc Sáng : 17/20

P/s : Vì lí do hai bạng đồng hạng ba nên mình xin xét các tuần trước

V 1 V 2 V 3 V4

1 ) @Hoàng Lê Bảo Ngọc : 15/15 15/15 10/10 10/10

2 ) @Hồ Thu Giang : 13/15 14/15 10/10 10/10

Kết quả cuối cùng :

Giai nhất : Xin chúc mừng @Đường Hạc Bảo Quyên

Giai thưởng : the cào : 100k + 20GP

Giai nhì : Xin chúc mừng : @Linh Oracles

Giai thưởng : thẻ cào 50k + 15GP

Giai 3 : Xin chúc mừng : @Hoàng Lê Bảo Ngọc

Giai thưởng : thẻ cào 30k + 10GP

- Thầy @phynit chỉ cung cấp cho ba bạn đạt giải cao nhất .

- Nhưng mình lại thấy 5 bạn trên ai cũng giỏi nên mình sẽ xin thày @phynit giải tư và giải khuyến khích :

Giai tư : Xin chúc mừng @Hồ Thu Giang

Giai thưởng : 10GP

Giai khuyến khích : Xin chúc mừng @Nguyễn Ngọc Sáng

Giai thưởng : 5GP

P/S : Giai thưởng các bạn sẽ được thầy @phynit cấp vào lúc nào đó bạn nhé

Một lần nữa xin trân thành cảm ơn các bạn đã tích cức tham gia tích cực chương trình của mình tổ chức

~~~ GOod LuCk~~~~~

 

15 câu trả lời

Cuộc thi đã kết thúc !!

Đáp án :

1 My mother went home so I .................... to cook dinner myself .

A . had B. have C. must D. ought

2 . You should go to the ....... to buy some fish and some vegetable .

A . market B. post office C. kitchen D. theater

3 . Choose the word that has the underlined part pronounced differently .

A . children B. character C. Christmas D . school

4 . Can Ba drive a car ? No , he is not .............

A .enough B. old C.old enough D. enough old

5. The calendar is ...................... the clock , ......................... the picture and the lamp .

A. on/next to B . under/between C. behind/between D. above/on

6 . Yesterday I .................... a letter to my close friends in Hue .

A. is writing B. is going to write C.writes D. wrote

7 . The children are old enough to look after ....................

A. yourself B. herself C. ourselves D.themselves

8 . It isn't ..................... to leave medicine around the house .

A. diffcult B.dangerous C.safe D. interesting

9 . Nam enjoys telling jokes . He is a .................... boy

A. reserved B . generous C. sociable D. humorous

10 . Alexander Graham Bell was born .......... March 3 ,1847.

A. on B. in C. at D.during

Hai mươi bạn được vòng vòng này nhưng chỉ có 13 bạn làm bài :

Và sau đây là kết quả :

1 ) @Hồ Thu Giang: 10/10

2 ) @Hoàng Lê Bảo Ngọc : 10/10

3 ) @Nguyễn Ngọc Sáng : 10/10

4 ) @Linh Oracles : 10/10

5 ) @Đường Hạc Bảo Quyên : 10/10

6 ) @Nguyễn Đình Dũng : 9/10

7 ) @Dark Wings : 9/10

8 ) @Silver bullet : 9/10

9 ) Thủy : 8/10

10 ) @Lê Nguyên Hạo : 8/10

11 ) @Nguyễn Anh Duy : 8/10

13 ) @Nguyễn Trần Anh Thư : 8/10

14 ) @Vũ Đức Toàn : 8/10

- Những bạn loạt vào vòng trong :

1 ) Hồ Thu Giang

2 ) Hoàng Lê Bảo Ngọc

3 ) Nguyễn Ngọc Sáng

4 ) Đường Hạc Bảo Quyên

5 ) Linh Oracles

Lưu ý : Đề thì sẽ cấp vào ngày 10/11/2016

Các bạn nhớ lên và làm bài nhé ok

40 câu trả lời

Kết quả vòng 2 :

1 ) Hoàng Lê Bảo Ngọc : 26/25 câu ( + 1 điểm )

                 2 ) Dark Wings               : 19/25 câu 

                 3 ) Trần Việt Hà             : 5/25 câu 

                 4 ) Vũ Đức Toàn            : 19/25 câu 

                 5 ) Nguyễn Anh Duy       : 12/25 câu

                6 ) Đường Hạc Bảo Quyên : 20/25 câu 

                 7 ) Nguyễn Diệu Linh           : 13/25 câu

                8 ) Nguyễn Trần Anh Thư     : 18/25

                9 ) Luchia                        : 22/25

                10 ) Thuy                                : 24/25

                 11 ) Hồ Thu Giang             : 24/25

                 12 ) Nguyễn Quốc Việt        : 4/25

                   13 ) Vũ Thị Hồng Hân        : 8/25

                  14 ) Tú Tự Ti                       : 14/25

                   15 ) Nguyễn Ngọc Sáng    : 22/15

                   16 )Lê Nguyên Hạo            : 13/25

                    17 ) Linh Cao                     : 11/25

                    18 ) Nguyễn Đình Dũng     : 13/25

                     19 ) Nguyễn Thị Huyền      : 14/25

                      20 ) Linh Oracles              : 19/25

                      21 ) Nguyễn Thế Bảo       : 17/25

                      22 )@Trần Minh Hằng_TFBOYS : 9/25

                      23 ) Nguyên Anh     : 15/25

                      24 ) @Duong Thi Nhuong TH Hoa Trach - Phong GD va DT Bo Trach : 9/25

                      25 ) @Silver bullet : 14/25

                      26 ) Tuấn Anh Phan Nguyễn : 11/25

                      27 )Dora Tora : 0/25

                      28 ) Đinh Diễm Quỳnh : -2/25

                       29 ) @thế giới của tôi gọi tắt là NHT : -3/25

                      30 ) Cậu bé ngu ngơ : -3/25

                       31 ) Phương An : 25/25

Những bạn loại :

   29 ) @thế giới của tôi gọi tắt là NHT : -3/25

    30 ) Cậu bé ngu ngơ : -3/25

28 ) Đinh Diễm Quỳnh : -2/25

     27 )Dora Tora : 0/25

 3 ) Trần Việt Hà             : 5/25 câu 

   22 )@Trần Minh Hằng_TFBOYS : 9/25

  12 ) Nguyễn Quốc Việt        : 4/25

13 ) Vũ Thị Hồng Hân        : 8/25

  24 ) @Duong Thi Nhuong TH Hoa Trach - Phong GD va DT Bo Trach : 9/25
26 ) Tuấn Anh Phan Nguyễn : 11/25
17 ) Linh Cao                     : 11/25
34 câu trả lời

Vòng 2 đã kết thúc : ( Nhưng mình đã xem trên mạng có cái đề i hệt , mình nghi ngờ các bạn lên mạng tham khảo nên mk sẽ cho một câu hỏi phụ . )

Thể lệ : trả lời đúng 1 câu : + 1 điểm

             trả lời sai thì trừ :  - 1 điểm 

Bài 1 chỉ có 30 ban tham gia trả lời ( nên vì thế 10 bạn chưa trả lời sẽ loại )

Kết quả : 1 ) Hoàng Lê Bảo Ngọc : 16/15 câu ( + 1 điểm )

                 2 ) Dark Wings               : 15/15 câu 

                 3 ) Trần Việt Hà             : 15/15 câu 

                 4 ) Vũ Đức Toàn            : 15/15 câu 

                 5 ) Nguyễn Anh Duy       : 14/15 câu

                6 ) Đường Hạc Bảo Quyên : 14/15 câu 

                 7 ) Nguyễn Diệu Linh           : 14/15 câu

                8 ) Nguyễn Trần Anh Thư     : 14/15

                9 ) Luchia                        : 14/15

                10 ) Thuy                                : 14/15

                 11 ) Hồ Thu Giang             : 14/15

                 12 ) Nguyễn Quốc Việt        : 14/15

                   13 ) Vũ Thị Hồng Hân        : 14/15

                  14 ) Tú Tự Ti                       : 14/15

                   15 ) Nguyễn Ngọc Sáng    : 14/15

                   16 )Lê Nguyên Hạo            : 13/15

                    17 ) Linh Cao                     : 13/15

                    18 ) Nguyễn Đình Dũng     : 13/15

                     19 ) Nguyễn Thị Huyền      : 13/15

                      20 ) Linh Oracles              : 13/15

                      21 ) Nguyễn Thế Bảo       : 13/15

                      22 )@Trần Minh Hằng_TFBOYS : 13/15

                      23 ) Nguyên Anh     : 13/15

                      24 ) @Duong Thi Nhuong TH Hoa Trach - Phong GD va DT Bo Trach : 13/15

                      25 ) @Silver bullet : 12/15

                      26 ) Tuấn Anh Phan Nguyễn : 11/15

                      27 )Dora Tora : 8/15

                      28 ) Đinh Diễm Quỳnh : 8/15

                       29 ) @thế giới của tôi gọi tắt là NHT : 7/15

                      30 ) Cậu bé ngu ngơ : 7/15

                       31 ) Phương An : 15/15 

Bài 2 : Chia đông từ trong ngoặc : 

1 . It started to rain while I ( walk ) to school .

__________________________________

2 . She ( not / finish ) her homework yet .

__________________________________

3 . Nga and Lan ( do ) the home work at 8 o'clock last night .

__________________________________________

4 . Oh dear ! They always ( ago ) to class late . 

__________________________________________

5 . When Mr Tuan ( arrive ) home , his children ( watch ) a film on TV .

___________________________________________________

6 . What you ( do ) at this time last Sunday ? - We ( collect ) waste paper for recycling .

___________________________________________________

7 . He ( be ) in Viet Nam for two weeks .

_______________________________________________

8 . Yesterday Ba ( ask ) me to go to the station with him . but I ( not/want ) to leave the house because I (wait ) for a call .

___________________________________________________________

9 . I ( already / see ) that film .

___________________________________________________

10 . Mrs . Quyen ( do ) shopping while Mr Thanh ( attend ) a business meeting .

__________________________________________________________

P/s :  sẽ loại 20 bạn sau bài 2 ....

Thầy @phynit

42 câu trả lời
Đề thi tiếng anh vòng 2 :
Đề thi cũng như vậy chọn A B C D
Nhưng nói về cách phát âm :
1 )   A ) failed      B ) reached        C absorbed          d ) solved
2 )   A invited      B ) attended       C celebrated         D ) displayed
3 )   a ) looked    b ) laughed         c ) moved              d ) stepped
4 )   a ) removed  b ) washed        c ) hoped               d ) missed
5 )   a ) wanted    b ) parked          c ) stopped            d ) watched
6 )   a ) laughed   b ) passed          c ) suggested       d ) placed
7 )   a ) believed  b ) prepared      c ) involved             d ) liked 
8 )   a ) proofs      b ) books           c ) points                 d ) days
9 )   a ) helps        b ) laughs          c ) cooks                 d ) finds
10 ) a ) neighbors  b ) friends       c ) relatives       d ) photographs
11 ) a ) snacks      b ) follows         c ) titles             d ) writers
12 ) a ) streets       b ) phones       c ) books           d ) makes 
13 ) a ) cities          b ) sateltiles    c ) series           d )  workers 
14 ) a ) phones      b ) streets         c ) books          d ) makes 
15 )a ) sports        b ) plays             c ) house holds    d ) minds
Các bạn làm nha 
Nhớ luật thi vẫn z nha
54 câu trả lời

1 ) Lê Nguyên Hạo : 14/15

2 ) Silver bullet        : 13/15

3 ) Phương An       : 14/15

4 ) Hoàng Lê Bảo Ngọc : 15/15

5 ) Trần Việt Hà   : 14/15

6 ) @Đỗ Lê Tú Linh   : 10/15

7 ) @Nguyễn Ngọc Sáng : 11/15

8 ) @Hồ Thu Giang : 11/15

9 ) @Đinh Diễm Quỳnh : 10/15

10 ) @thế giới của tôi gọi tắt là NHT : 13/15

11 ) @Nguyễn Hải Dương : 8/15

12 ) @Cậu Bé Ngu Ngơ : 11/15

13 ) @Đường Hạc Bảo Quyên : 13/15

14 ) @Luchia : 14/15

15  ) @Princess Starwish : 13/15

16 ) Nguyễn Huy Tú : 8/15

17 ) @Vũ Thị Hồng Hân : 11/15

18 ) @Nguyen Quang Trung : 7/15

19 ) Tuấn Anh Phan Nguyễn : 13/15

20 ) @Lưu Lê Thanh Bình : 14/15

21 ) @hangdnhaczxcfvghjkl;lkjhgfds : 5/15

22 ) @TFBoy _ Lê Pương Thảo : 14/15

23 ) @Đức 6a2 : 10/15

24 ) @cao thu vo lam : 12/15

25 ) @Dora_Tora : 11/15

26 ) Trần Thành Xuân : 11/15

27 ) Nguyễn Quốc Việt : 11/15

28 ) Nguyễn Đình Dũng : 13/15

29 ) Heatila Hương Trần : 7/15

30 ) Nguyên Anh : 13/15

31 ) Linh Cao : 13/15

32 ) Thuy : 12/15

33 ) Vũ Đức Toàn : 14/15

35 ) tranngocnam : 7/15

36 ) Đinh Nho Hoàng : 8/15

37 ) Nguyễn Thị Huyền : 11/15

38 ) Nguyễn Thị Bích Thiên : 8/15

39 ) Đặng Duy Phương : 8/15

40 ) Đỗ Hương Giang : 11/15

41 ) Nguyễn Trần Anh Thư : 14/15

42 ) Nguyễn Anh Duy : 12/15

43 ) Nguyễn Diệu Linh : 14/15

44 ) @Duong Thi Nhuong TH Hoa Trach - Phong GD va DT Bo Trach : 10/15

45 ) Dark Wings : 15/15

46 ) Tú Tự Ti : 14/15

47 ) Linh Orades: 14/15

48 ) Nguyễn Thế Bảo : 13/15

Các bạn được vào vòng 2 là :

1 ) Lê Nguyên Hạo : 14/15 ( Vào ) 

2 ) Silver bullet        : 13/15 ( Vào ) 

3 ) Phương An       : 14/15 ( Vào )

4 ) Hoàng Lê Bảo Ngọc : 15/15 ( Vào +1 )

5 ) Trần Việt Hà   : 14/15 ( Vào )

6 ) @Đỗ Lê Tú Linh   : 10/15 ( Vào )

7 ) @Nguyễn Ngọc Sáng : 11/15 ( Vào )

8 ) @Hồ Thu Giang : 13/15 ( Vào )

9 ) @Đinh Diễm Quỳnh : 10/15 ( Vào ) 

10 ) @thế giới của tôi gọi tắt là NHT : 13/15 ( vÀO ) 

11 ) @Nguyễn Hải Dương : 8/15 ( Loại )

12 ) @Cậu Bé Ngu Ngơ : 11/15 ( Vào ) 

13 ) @Đường Hạc Bảo Quyên : 13/15 ( Vào )

14 ) @Luchia : 14/15 ( Vào )

15  ) @Princess Starwish : 13/15 ( vÀO )

16 ) Nguyễn Huy Tú : 8/15 ( Loại )

17 ) @Vũ Thị Hồng Hân : 11/15 ( Vào ) 

18 ) @Nguyen Quang Trung : 7/15 (Loại )

19 ) Tuấn Anh Phan Nguyễn : 13/15 ( Vào ) 

20 ) @Lưu Lê Thanh Bình : 14/15 ( Vào ) 

21 ) @hangdnhaczxcfvghjkl;lkjhgfds : 5/15 ( Loại )

22 ) @TFBoy _ Lê Pương Thảo : 14/15 ( Vào ) 

23 ) @Đức 6a2 : 10/15 ( Vào ) 

24 ) @cao thu vo lam : 12/15 ( Vào ) 

25 ) @Dora_Tora : 11/15 ( Vào )

26 ) Trần Thành Xuân : 11/15 ( vÀO )

27 ) Nguyễn Quốc Việt : 11/15 ( Vào ) 

28 ) Nguyễn Đình Dũng : 13/15 ( Vào ) 

29 ) Heatila Hương Trần : 7/15 ( Loại ) 

30 ) Nguyên Anh : 13/15 ( Vào ) 

31 ) Linh Cao : 13/15 ( Vào ) 

32 ) Thuy : 12/15 ( vÀO )

33 ) Vũ Đức Toàn : 14/15 ( VÀO )

35 ) tranngocnam : 7/15 ( Loại )

36 ) Đinh Nho Hoàng : 8/15 ( Loại ) 

37 ) Nguyễn Thị Huyền : 11/15 ( Vào ) 

38 ) Nguyễn Thị Bích Thiên : 8/15 ( Loại )

39 ) Đặng Duy Phương : 8/15 ( Loại ) 

40 ) Đỗ Hương Giang : 11/15 ( Vào ) 

41 ) Nguyễn Trần Anh Thư : 14/15 ( Vào ) 

42 ) Nguyễn Anh Duy : 12/15 ( Vào )

43 ) Nguyễn Diệu Linh : 14/15 ( Vào )

44 ) @Duong Thi Nhuong TH Hoa Trach - Phong GD va DT Bo Trach : 10/15 ( Vào )

45 ) Dark Wings : 15/15 ( Vào +1 )

46 ) Tú Tự Ti : 14/15 ( Vào )

47 ) Linh Orades: 14/15 ( Vào ) 

48 ) Nguyễn Thế Bảo : 13/15 ( Vào ) 

31 câu trả lời

Vồng 1 đang diễn ra hiện có 25 bạn đã làm bài .

Những bạn nào mà đã làm mà chưa có danh sách dưới đây báo lại Võ Đông Anh Tuấn nha

Dưới đây là đề : 

Các bạn không được bình luận ở dưới mà gửi đáp án qua @Võ Đông Anh Tuấn nhé

Ai phạm luật bình luận ở dưới sẽ bị thầy @phynit khóa nick và laoij cuộc chơi

1 : Music can ............. ideas , thoughts and feeling .

A Play B express C talk D compose

2 ) I do not think Robert ......... the gold medal .

A is going to win B is winning C will win D will not win

3 ) There is .............. supermarket in our town .

A a B an C the D #

4 ) I went to the library , ............... last night .

A for studying B to study C studying D to studying

5 )I was very disappointed ......... his behavior .

A of B with C in D at

6 ) I still can't believe it ! my bicycle .......... last night .

A was stolen B was stealing C stolen D stole

7 ) I need to get a part - time jop ........ earn some money for my school expenses .

A for B so as to C in order D for to

8 ) Look at those black clouds . It ......... soon

A will rain B has rained C is going to rain D rains

9 ) I ........ you if I ............. the news

. A would tell - knew B tell - will know C would - know D tell - knew

10 ) I think you ............. apologize for behavior .

A should B ought C shall Dhave

11 ) "..............." - " Rock 'n' roll "

A What kind of musical instrument can you play ? B What kind of music do you like ? C Which is your ravorite music band ? D Who is playing the guitar ?

12 ) Scotland met Wals __in the final___ at Twickenham .

A ) at the end B in the closing match C in the last match D in the decisive match

13 ) Which do you prefer , action films ...... love story films

A with B or C than D to

14 ) " Would you like ................. lunch with us ? " - " Yes , I 'd love to "

15 ) A I still need to buy some souvenirs before we leave . B : ............ go shopping after dinner !

A How about B Shall we C Let's D wHY NOT

1 ) Lê Nguyên Hạo : 13/15

2 ) Silver bullet        : 13/15

3 ) Phương An       : 14/15

4 ) Hoàng Lê Bảo Ngọc : 15/15

5 ) Trần Việt Hà   : 14/15

6 ) @Đỗ Lê Tú Linh   : 10/15

7 ) @Nguyễn Ngọc Sáng : 11/15

8 ) @Hồ Thu Giang : 11/15

9 ) @Đinh Diễm Quỳnh : 9/15

10 ) @thế giới của tôi gọi tắt là NHT : 13/15

11 ) @Nguyễn Hải Dương : 8/15

12 ) @Cậu Bé Ngu Ngơ : 11/15

13 ) @Đường Hạc Bảo Quyên : 13/15

14 ) @Luchia : 14/15

15  ) @Princess Starwish : 13/15

16 ) Nguyễn Huy Tú : 8/15

17 ) @Vũ Thị Hồng Hân : 11/15

18 ) @Nguyen Quang Trung : 7/15

19 ) Tuấn Anh Phan Nguyễn : 13/15

20 ) @Lưu Lê Thanh Bình : 14/15

21 ) @hangdnhaczxcfvghjkl;lkjhgfds : 5/15

22 ) @TFBoy _ Lê Pương Thảo : 14/15

23 ) @Đức 6a2 : 10/15

24 ) @cao thu vo lam : 12/15

25 ) @Dora_Tora : 11/15

p/s : Mình sẽ chọn 40 bạn xuất xắc : bạn nào được 15/15 vòng 2 được + 1 điểm

33 câu trả lời

Đây là đề thi Tiếng Anh vì tin nhawnstreen học 24 không gửi được nên mình sẽ đưa đề bài lên này .

Các bạn không được bình luận ở dưới mà gửi đáp án qua @Võ Đông Anh Tuấn nhé

Ai phạm luật bình luận ở dưới sẽ bị thầy @phynit khóa nick và laoij cuộc chơi

1 : Music can ............. ideas , thoughts and feeling .

A Play B express C talk D compose

2 ) I do not think Robert ......... the gold medal .

A is going to win B is winning C will win D will not win

3 ) There is .............. supermarket in our town .

A a B an C the D #

4 ) I went to the library , ............... last night .

A for studying B to study C studying D to studying

5 )I was very disappointed ......... his behavior .

A of B with C in D at

6 ) I still can't believe it ! my bicycle .......... last night .

A was stolen B was stealing C stolen D stole

7 ) I need to get a part - time jop ........ earn some money for my school expenses .

A for B so as to C in order D for to

8 ) Look at those black clouds . It ......... soon

A will rain B has rained C is going to rain D rains

9 ) I ........ you if I ............. the news

. A would tell - knew B tell - will know C would - know D tell - knew

10 ) I think you ............. apologize for behavior .

A should B ought C shall Dhave

11 ) "..............." - " Rock 'n' roll "

A What kind of musical instrument can you play ? B What kind of music do you like ? C Which is your ravorite music band ? D Who is playing the guitar ?

12 ) Scotland met Wals __in the final___ at Twickenham .

A ) at the end B in the closing match C in the last match D in the decisive match

13 ) Which do you prefer , action films ...... love story films

A with B or C than D to

14 ) " Would you like ................. lunch with us ? " - " Yes , I 'd love to "

15 ) A I still need to buy some souvenirs before we leave . B : ............ go shopping after dinner !

A How about B Shall we C Let's D wHY NOT

31 câu trả lời

Cuôc thi tuyển thí sinh đã kết thúc
Mình xin nhắc lại .

Cuộc thì sẽ diễn ra với 70 bạn đăng kí nhanh nhất

Thể Lệ :

Vòng 1 ) - Diễn ra từ ngày 26/9/2016 đến ngày 30/9/2016

- 70 bạn sẽ thi và chọn ra 40 bạn vào vòng 2.

Vồng 2 ) - Diễn ra từ ngày 1/10/2016 đến ngày 5/10/2016

- 40 bạn sẽ thi và chọn ra 30 bạn xuất sắc vào vòng 3

Vòng 3 ) Diễn ra từ ngày 6/10/2016 đến ngày 10/10/2016

- 30 bạn sẽ thi và chọn ra 20 bạn xuất sắc vào vòng 4

Vòng 4 ) Diễn ra từ ngày 11/10/2016 đến ngày 15/10/2016

- 20 bạn sẽ thi và chọn 15 bạn xuất sắc

Vòng 5 ) Diễn ra từ ngày 16/10/2016 đến ngày 20/10/2016

- 15 bạn sẽ thi và chọn ra 10 bạn xuất sắc

Vòng 6 ) Diễn ra từ ngày 21/10/2016 đến ngày 25/10/2016

- 10 bạn sẽ thi và 5 bạn vào vòng trong

Vòng 7 ( chung kết ) Diễn ra từ ngày 26/10/2016 đến ngày 30/10/2016

- 5 bạn sẽ thi và sẽ tìm ra quán quân

Danh sách thí sinh :

Các thành viên tham gia cuộc thi ENGLISH :
1 ) Phạm Thảo Vi -7a5
2 ) Nguyễn Quang Trung-6 
3 ) Đỗ Lê Tú Linh _ 8
4 ) Nguyễn Ngọc Sáng -7a1
5 ) Trương Thị Minh Tú _6B
6 ) Lê Nguyên Hạo _7/7
7 ) Mai Chung Min _9B
8 ) Đặng Thị Cẩm Tú _ 7
9 ) Nguyễn Anh Duy _ 7
10 ) Vũ Đức Toàn _10
11 ) Nguyễn Hoàng Linh _ 8
12 ) Nguyễn Thế Bảo _8A5
13 ) Vũ Thị Hồng Hân _6
14 ) Nguyễn Trần Anh Thư 
15 ) Nguyễn Hoàng Diệu _8A
16 ) Trần Đình Trung_7a3
17 )Lê Dung _7a
18 ) Mai Nam Nguyễn 
19 ) Lê Hiển Vinh_7E
20 ) Nguyễn Thị Mai _7A
21 ) Nguyễn Quốc Việt _ 6a1
22 ) Huynh Đức Nhật 
23 ) Linh Cai
24 ) Nguyễn Thị Thanh Hiền 8a4
25 ) Nguyễn Thị Thu Thủy _ 5A3
26 ) Nguyễn Thị Huyền _8A
27 ) Trần Việt Hà _7A
28 ) Nguyễn Đình Dũng _7A
29 ) Tạ Quang Duy_8B
30 ) Lê Hà Phương _8/2
31 ) Lê Tâm Như 
32 ) Trần Hương Thoan _ 7a3
33 ) Ngô Ngọc Linh _6
34 ) Nguyễn Thị Bích Trâm _8/4
35 ) Đoàn Ngọc Thủy _9
36 ) Lê Nguyễn Phương Linh 6a1
37 ) Đinh Diễm Quỳnh _7
38 ) Phạm Minh Trung 7a
39 ) Nguyễn Dương Nam Nhật _7A
40 ) Phương An _ 8
41 ) Đinh Nho Hoàng 
42 ) Hồ Thu Giang _ 8
43 ) Trừ Tiến Dũng _ 7a2
44 ) Trừ Hồ Đức _ 7a2
45 ) Trần Minh Hằng _ 7a2
46 ) Nguyễn Huy Tú _ 7A
47 ) Nguyễn Thùy Trang _ 7
48 ) Ngọc Huyền _7a1
49 ) Lưu Lê Thanh Bình _ 7
50 ) Hoàng Minh Trung _ 12
51) Nguyễn Thị Diệu Linh 
52 ) Đường Hạc Bảo Quyên 
53 ) Kaitoa Deluke _ 6A
54 ) Phạm Tuấn Kiệt _ 8A
55 ) Hoàng Lê Bảo Ngọc _ 8
56 ) Đào Thị Thu Phương _ 6a5 
57 ) Đinh Thị Anh Tuyết _6a1
58 ) Phạm Thị Minh Tâm 
59 ) Trần Thu Hương _ 6
60 ) Trần Thị Phương Mai_7A
61 ) Lê Huỳnh Thúy Nga _ 7A
62 ) Đỗ Hương Giang _ 6A
63 ) Nguyễn Phương Thảo 
64 ) Hoàng Ngọc Nguyên Anh _7
65 ) Vũ Thị Huyền Trang _5
66 ) Hà Phương _ 7
67 ) Tuấn Anh Phan Nguyễn _ 6
68 ) Đăng Thị Ngọc Linh _ 6a1
69 ) Nguyễn Hải Dương _6
70 ) Trần BẢO My _ 7a2
Giai thưởng : 
Giải nhất: thẻ cào 100k + 20GP
Giải nhì: Thẻ cào 50K + 15GP
Giải ba: Thẻ cào 30K + 10GP
Xin Chân thành cảm ơn!!

Vì sợ các ban không biết thầy @phynit có thể để câu hỏi này thành câu hỏi hay được không ạ .

48 câu trả lời

B. give the correct form of verbs in brackets :

1. please remember                                this letter. ( post ) 

2. do you mind                                 such a long way to work every day ? ( travel )

3. he tried                                   the shelf but he wasn't tall enough. ( reach ) 

4. the driver stopped                                   hello to her. ( say ) 

5. tourists are not allowed                              in the Temple. ( talk ) 

6. the teacher doesn't allow                           dictionaries in the final examination. ( use ) 

7. he tried to avoid                                     my question.( answer ) 

8. Paula has given up                               for many years.( smoke ) 

9. we decided                                    at home.( stay ) 

10. i don't advise anybody                                 in that hotel. ( stay ) 

11. my parents don't let me                                out alone. ( go ) 

12.this door needs ( paint )                                      blue.

13.try ( use )                                          our product.

14. she never considers ( fly )                                                   overseas some time in the future.

15. i distinctly remember ( pay )                                     him. I gave him 10 dollars.

16. it had better ( be )                                              sure than sorry.

17. don't forget ( lock )                             the door before ( go )                                          to bed,Tom.

18. would you mind ( show )                                      me how ( use )                                             this computer? 

19. she spent much money ( buy )                                                      foods and drinks 

20. most students enjoy ( go )                                              ( came )                                                                 

Giup mình với 

1 câu trả lời

cho e hỏi mấy câu này làm sao vậy 

C. Rewrite the sentence 

1. Could you turn the radio down,please ? 

-> Woul you mind 

2. Shall we practise playing football ? 

-> What about 

3. It's not a good idea to traval during the rush-hour.

-> It's better to avoid 

4. He listen to rock music . He is very fond of it . 

-> He is very fond of 

5. Don't you remember you lent me money last month ? 

-> I can't remember 

6. Paul doesn't like talking to them .

-> Paul hates 

7. I would like you to help me to do some difficult exercises.

-> Do you mind 

8. Why don't we watch TV for a change ? 

-> I suggest 

9. He wrote the letters in two hours. 

-> He spent 

10. We find it necessary to learn English. 

-> Learning English 

D. Make questions for the underlined part of each statement below: 

1.                                                                          ?

         She was killed in 1999.

2.                                                                           ? 

        I go to the cinema twice a month 

3.                                                                            ? 

      They worked in the suburb 

4.                                                                             ? 

      I went to HANOI with her boyfriend 

5.                                                                             ? 

    Mr Phuc teaches me English 

6.                                                                             ? 

    The room is 5 meters in length 

7.                                                                             ?

    He speaks English fluently 

8.                                                                             ? 

   We started to learn English 5 years ago 

9.                                                                              ?

   She has a dozen of eggs 

10.                                                                            ?

  It's about 2,5 km from my school to my house 

2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log

Phép toán gộp

 

α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
⨿
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
(□) [□] {□} |□|

Các loại hệ

m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

Công thức: