Hỏi đáp môn Sinh học

Đột biến gen được xem là nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hoá vì :

2 câu trả lời

Vai trò chính của quá trình đột biến là đã tạo ra :

3 câu trả lời

Đa số đột biến là có hại vì :

2 câu trả lời

Nguồn nguyên liệu sơ cấp của quá trình tiến hoá là :

 

2 câu trả lời

Là nhân tố tiến hóa khi nhân tố đó :

2 câu trả lời

Quá trình tiến hoá nhỏ kết thúc khi :

1 câu trả lời

Tiến hoá lớn là quá trình :

1 câu trả lời

Tiến hoá nhỏ là quá trình :

2 câu trả lời

Theo Lamac thì xu hướng tiến hoá chung của sinh giới là :

2 câu trả lời

Tồn tại chủ yếu trong học thuyết Đacuyn là chưa :

2 câu trả lời

Đacuyn quan niệm biến dị cá thể là :

1 câu trả lời

Theo Lamac, hươu cao cổ có cái cổ dài là do :

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log

Phép toán gộp

 

α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
⨿
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
(□) [□] {□} |□|

Các loại hệ

m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

Công thức: