Hỏi đáp môn Sinh học

Hô hấp sáng là quá trình hô hấp:

7 câu trả lời

Ý nào dưới đây không đúng với vai trò thoát hơi nước ở lá?

9 câu trả lời

Những ứng động nào dưới đây theo sức trương nước?

4 câu trả lời

Ứng động (Vận động cảm ứng)là:

 

2 câu trả lời

Vai trò điều tiết của hoocmôn do tuyến tuỵ tiết ra là:

7 câu trả lời

Ở thú ăn thịt không có đặc điểm nào dưới đây?

7 câu trả lời

Albumin có tác dụng:       

1 câu trả lời

Thận có vai trò quan trọng trong cơ chế cân bằng nội môi nào?

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log

Phép toán gộp

 

α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
⨿
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
(□) [□] {□} |□|

Các loại hệ

m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

Công thức: