Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay

1. Tính diện tích hình phẳng.

• Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị \(y=f\left(x\right)\), trục Ox và hai đường thẳng \(x=a;x=b\)

 \(S=\int^b_a\left|f\left(x\right)\right|dx\)

• Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị \(y=f\left(x\right)\), \(y=g\left(x\right)\) và hai đường thẳng \(x=a;x=b\) là 

\(S=\int\limits^b_a\left|f\left(x\right)-g\left(x\right)\right|dx\)

• Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị x = f(y), x = g(y) và hai đường thẳng  \(y=a;y=b\) là 

\(S=\int^b_a\left|f\left(y\right)-g\left(y\right)\right|dy\)

2. Tính thể tích khối tròn xoay.

• Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y=f\left(x\right)\), trục hoành và hai đường thẳng \(x=a;x=b\) quanh trục Ox là 

\(V_x=\pi\int\limits^b_af^2\left(x\right)dx\)

• Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y=f\left(x\right)\), \(y=g\left(x\right)\) (trong đó \(f\left(x\right)\)\(g\left(x\right)\) cùng dấu) và hai đường thẳng \(x=a;x=b\) quanh trục Ox là 

\(V_x=\pi\int\limits^b_a\left|f^2\left(x\right)-g^2\left(x\right)\right|dx\)

 • Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số \(x=g\left(y\right)\)), trục hoành và hai đường thẳng \(y=a;y=b\) quanh trục Oy là 

\(V_y=\pi\int\limits^b_ag^2\left(y\right)dy\)

Dạng 1: Tích phân có chứa trị tuyệt đối

  • Nếu f(x)=0 có nghiệm \(a\leq x_1< x_2<\ldots < x_n\leq b\) thì

\(\begin{align*} I&= \int\limits_a^b |f(x)|dx=\int\limits_a^{x_1} |f(x)|dx+\int\limits_{x_1}^{x_2} |f(x)|dx+\ldots+\int\limits_{x_n}^b |f(x)|dx\\ &=\left|\int\limits_a^{x_1}f(x)dx \right|+\left|\int\limits_{x_1}^{x_2}f(x)dx \right|+\ldots+\left|\int\limits_{x_n}^b f(x)dx \right| \end{align*}\)


Ví dụ 1: (Đại học Khối D-2003) Tính tích phân \(I=\displaystyle\int\limits_0^2 |x^2-x|dx\).
ĐS: I=1
Ví dụ 2: (Bắc Yên Thành-Nghệ An 2015) Tính tích phân \(I=\displaystyle\int\limits_0^{\ln 3}\left|e^x-2\right|dx\).
ĐS: \(I=4\ln 2-2\ln 3\)
Dạng 2: Tính diện tích hình phẳng

  • Hình phẳng H giới hạn bởi \(H:\begin{cases} x=a,x=b\\ y=0,y=f(x) \end{cases}\) có diện tích \(S_H=\displaystyle\int\limits_a^b |f(x)|dx\).
  • Hình phẳng H giới hạn bởi \(H:\begin{cases} x=a,x=b\\ y=g(x), y=f(x) \end{cases}\) có diện tích \(S_H=\displaystyle\int\limits_a^b |f(x)-g(x)|dx\).

Chú ý: Nếu trong các đường giới hạn H thiếu a hoặc b hay cả hai thì ta phải tìm a,b dựa vào phương trình f(x)=g(x).

Ví dụ 3: (Hai Bà Trưng-Huế 2015 L3) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi \(x=\ln 3;x=\ln 8;y=0;y=\sqrt{e^x+1}\).
ĐS: \(S=2+\ln 3-\ln 2\) (đvdt)
Ví dụ 4: (Quỳnh Lưu 3-Nghệ An 2015) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi \(y=\ln x; y=0;x=e\).
ĐS: S=1 (đvdt)
Ví dụ 5: (Lê Xoay-Vĩnh Phúc 2015 L4) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi \(y=x^3+x^2-2x\) và trục hoành.
ĐS: \(S=\dfrac{37}{12}\) (đvdt)

Dạng 3: Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi xoay hình phẳng quanh trục Ox

  • Khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng H giới hạn bởi \(H:\begin{cases} x=a,x=b\\ y=0, y=f(x) \end{cases}\) quanh trục Ox có thể tích \(V_H=\pi \displaystyle\int\limits_a^b [f(x)]^2dx\).
  • Khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng H giới hạn bởi \(H:\begin{cases} x=a,x=b\\ y=g(x),y=f(x) \end{cases}\) quanh Ox có thể tích \(V_H=\pi\displaystyle\int\limits_a^b\left|(f(x))^2-(g(x))^2\right|dx\)

Chú ý: Nếu trong các đường giới hạn H thiếu a hoặc b hay cả hai thì ta phải tìm a,b dựa vào phương trình f(x)=g(x).

Ví dụ 6: Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành do hình phẳng \(H=\{y=x\ln x; y=0; x=1; x=e\}\) quay quanh Ox.
ĐS: \(V=\dfrac{\pi}{27}(5e^3-3)\) (đvtt)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ứng dụng tích phân để tính diện tích, thể tích

Ứng dụng tích phân

Hỏi đáp

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...