Tích phân của các hàm số thường gặp

1. Tích phân trị tuyệt đối.

Bài toán. Tính tích phân \(I=\int\limits^b_a\left|f\left(x\right)\right|dx\)

Phương pháp.

• Cho \(f\left(x\right)=0\Rightarrow x=x_i\) (chỉ lấy những \(x_i\) thuộc khoảng (a; b)).

• Khi đó \(I=\int\limits^{x_i}_a\left|f\left(x\right)\right|dx+\int\limits^b_{x_i}\left|f\left(x\right)\right|dx\)

• Xét dấu \(f\left(x\right)\) trên các khoảng (\(a;x_1\)) và (\(x_1;b\)) để phá giá trị tuyệt đối.

2. Tích phân hữu tỷ.

Bài toán : Tính tích phân \(I=\int\limits^b_a\frac{f\left(x\right)}{g\left(x\right)}dx\), trong đó bậc \(f\left(x\right)\)<\(g\left(x\right)\)

Phương pháp.

Phân tích tích phân cần tính thành tổng hoặc hiệu của các tích phân có mẫu là các nhị thức bậc nhất hoặc tam thức bậc hai có biệt thức ∆ < 0 hoặc các lũy thừa của chúng.

Lưu ý.

a) Nếu bậc \(f\left(x\right)\)>\(g\left(x\right)\) thì chia  \(f\left(x\right)\) cho \(g\left(x\right)\)

b) Trong thực hành ta thường gặp các trường hợp sau :

• \(\frac{ax+b}{\left(x-x_1\right)\left(x-x_2\right)}=\frac{A}{\left(x-x_1\right)}+\frac{B}{\left(x-x_2\right)}\)

\(\frac{ax+b}{\left(x-x_0\right)^2}=\frac{A}{\left(x-x_0\right)}+\frac{B}{\left(x-x_0\right)^2}\)

\(\frac{ax^2+bx+c}{\left(a_1x+b\right)\left(a_2x^2+b_2x+c_2\right)}=\frac{A}{a_1x+b_1}+\frac{B}{a_2x^2+b_2x+c_2}+\frac{C\left(2a_2x+b_2\right)}{a_2x^2+b_2x+c_2}\)(tam thức vô nghiệm).

Sau khi phân tích như trên ta dùng phương pháp đồng nhất hệ số hoặc trị số riêng để tìm A, B, C, ...

3. Tích phân vô tỷ.  

C1: Sử dụng biểu thức liên hợp đối với tích phân chứa tổng hoặc hiệu hai căn ở mẫu.  

C2: Sử dụng phương pháp đổi biến dạng 1 đối với tích phân chứa \(\sqrt{a^2-x^2}\) hoặc \(\sqrt{x^2-a^2}\).  

C3: Sử dụng phương pháp đổi biến dạng 2 đối với hầu hết các tích phân còn lại.

4. Tích phân mũ - lôgarit.

• Chủ yếu sử dụng phương pháp đổi biến dạng 2 để đưa về tích phân hữu tỉ.

5. Tích phân lượng giác.

• Chủ yếu sử dụng phương pháp đổi biến dạng 2 để đưa về tích phân hữu tỉ.

Lưu ý.

Đối với tích phân dạng \(\int\limits^b_a\sin^mx\cos^nxdx\) ta xét các trường hợp:

• Nếu m lẻ thì đặt u = cos x.

• Nếu n lẻ thì đặt u = sin x.

• Nếu m, n dương chẵn thì hạ bậc.

• Nếu m = 0 và n âm chẵn thì đặt u = tan x.

• Nếu n = 0 và m âm chẵn thì đặt u = cot x. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các dạng toán Nguyên hàm, tích phân

Hỏi đáp

Câu 2 (Gửi bởi Hoàng Thúy Hằng)
Trả lời
0
Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...