Quy luật phân li

QUY LUẬT MENĐEN-QUY LUẬT PHÂN LY

I. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN HỌC CỦA MENĐEN

Menđen sử dụng phương pháp phân tích di truyền cơ thể lai và lai phân tích, đánh giá kết quả dựa trên thống kê toán học để rút ra được những quy luật di truyền.

Quy trình thí nghiệm của Menđen: 

 

- Bước 1: Tạo ra các dòng thuần chủng có các kiểu hình tương phản bằng cách cho cây tự thụ phấn qua nhiều thế hệ.

- Bước 2: Cho lai các dòng thuần chủng với nhau để tạo ra đời con F1.

- Bước 3: Cho các cây lai F1 tự thụ phấn với nhau để tạo ra đời con F2.

- Bước 4: Cho từng cây F2 tự thụ phấn để tạo ra đời con F3.

- Bước 5: Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai sau đó đưa ra giả thuyết để giải thích kết quả.

Kết quả thí nghiệm:

P: Hoa tím ´  Hoa trắng

F1:        100% Hoa tím

F2:        75% Hoa tím : 25% Hoa trắng   (3 : 1)

F3 :       - 1/3  cây hoa tím F2 cho F3 gồm toàn cây hoa tím

 - 2/3 cây hoa đỏ F2 cho F3 tỉ lệ 3 tím :1 trắng.

            - tất cả các cây hoa trắng ở F2 cho F3 gồm toàn cây hoa trắng.

Trong 7 năm (1856-1863) ông đã tiến hành các thí nghiệm trên đậu Hà Lan, quan sát ở 37 ngàn cây dậu và 300 ngàn hạt đậu.

* Nét độc đáo trong thí nghiệm của Menđen:

- Menđen đã biết cách tạo ra các dòng thuần chủng khác nhau dùng như những dòng đối chứng.

- Biết phân tích kết quả của mỗi cây lai về từng tính trạng riêng biệt qua nhiều thế hệ.

- Lặp lại thí nghiệm nhiều lần để tăng độ chính xác.

- Tiến hành lai thuận nghịch để tìm hiểu vai trò của bố mẹ trong sự di truyền tính trạng.

- Lựa chọn đối tượng nghiên cứu thích hợp Đậu Hà lan:

+ Thời gian sinh trưởng ngắn.

+ Hoa có cấu tạo kiểu chiếc thìa úp ngược, có khả năng tự thụ phấn cao, nên tránh được sự tạp giao trong lai giống.

+ Có nhiều cặp tính trạng tương phản và tính trạng đơn gen (Ông đã chọn 7 cặp tính trạng để nghiên cứu).

 II. HÌNH THÀNH GIẢ THUYẾT KHOA HỌC

 1. Nội dung giả thuyết

- Mỗi tính trạng đều do một cặp nhân tố di truyền quy định (ngày nay chúng ta gọi là cặp gen hay cặp alen). 1 có nguồn gốc từ bố, 1 có nguồn gốc từ mẹ. Trong tế bào nhân tố di truyền của bố và mẹ tồn tại ở cơ thể con một cách riêng rẽ, không hoà trộn vào nhau, khi giảm phân chúng phân li đồng đều về các giao tử.

- Bố ( mẹ) chỉ truyền cho con ( qua giao tử ) 1 trong 2 thành viên của cặp nhân tố di truyền

- Khi thụ tinh các giao tử kết hợp với nhau một cách ngẫu nhiên tạo nên các hợp tử.

  2. Kiểm tra giả thuyết

- Nếu giả thuyết nêu trên là đúng thì cây dị hợp tử Aa khi giảm phân sẽ cho 2 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau. Có thể kiểm tra điều này bằng phép lai phân tích.

+ Lai phân tích là phép lai giữa cá thể có kiểu hình trội (AA hoặc Aa) với một cá thể có kiểu hình lặn (aa) , mục đích là kiểm tra kiểu gen của kiểu hình trội là chủng hay không thuần chủng thuần.

+ Cá thể có kiểu hình trội đem lai là thuần chủng (AA), nếu con lai xuất hiện tỉ lệ 100% kiểu hình trội. 

+ Cá thể đem lai là dị hợp (Aa) nếu xuất hiện tỉ lệ 1 : 1.

  - Bằng phép lai phân tích (lai kiểm nghiệm) đều cho tỉ lệ kiểu hình xấp xỉ 1:1 như dự đoán của Menđen.