Hàm số logarit

HÀM SỐ LOGARIT

1. Khái niệm logarit :

Cho hai số dương a, b (với \(a\ne1\)), lô-ga-rít cơ số a của b (kí hiệu là \(log_ab\)) là một số x sao cho \(a^x=b\).

    \(log_ab=x\Leftrightarrow a^x=b\)

Ví dụ:   \(log_28=3\) (vì \(2^3=8\) )

            \(log_{\frac{1}{3}}9=-2\) (vì \(\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}=9\)

           \(log_3\frac{1}{27}=-3\) (vì \(3^{-3}=\frac{1}{3^3}=\frac{1}{27}\))

2. Tính chất logarit

a) \(log_a1=0;a\ne1\)  (vì \(a^0=1\))

b) \(log_aa=1;a\ne1\)

c) \(a^{log_ab}=b\) với \(a>0,a\ne1,b>0\)

      Chứng minh: theo đinh nghĩa, nếu đặt \(log_ab=x\Rightarrow a^x=b\)

      Vậy ta có: \(b=a^x=a^{log_ab}\)

d) logarit của tích bằng tổng các logarit:

     \(log_a\left(b.c\right)=log_ab+log_ac\)

    (Với a, b, c dương và \(a\ne1\) )

e) logarit của thương bằng hiệu các logarit

     \(log_a\left(\frac{b}{c}\right)=log_ab-log_ac\)

   (Với a, b, c dương và \(a\ne1;c\ne0\) )

e) Logarit của lũy thừa bằng tích của số mũ với logarit của cơ số.

   \(log_ab^k=k.log_ab\)  (với a, b dương, \(a\ne1\) và với mọi số thực k)

   \(log_a\sqrt[n]{b}=log_ab^{\frac{1}{n}}=\frac{1}{n}log_ab\)

3.Qui tắc đổi cơ số của logarit

Đổi log cơ số a sang log cơ số c như sau:

Cho a, b, c dương và \(a\ne1,c\ne1\), ta có:

    \(log_ab=\frac{log_cb}{log_ca}\)

Đặc biệt: 

    \(log_ab=\frac{1}{log_ba}\)  (với a, b dương và khác 1)

    \(log_ab=log_ac.log_cb\)  (với a, b, c dương, a và c khác 1)

   \(log_ab=log_ax_1.log_{x_1}x_2...log_{x_{n-1}}x_n.log_{x_n}b\) (với b dương, a, x1, ..., xn dương khác 1)

    \(log_{a^k}b=\frac{1}{k}log_ab\)  (với a, b dương, a khác 1, k khác 0)

4. Logarit thập phân, logarit tự nhiên

a) Logarit thập phân là logarit cơ số 10 (\(log_{10}b\)) và được viết tắt là \(logb\) 

b) Logarit tự nhiên là logarit cơ số e (\(log_eb\)) và viết tắt là \(lnb\), với e là 

  \(e=\lim\limits_{n\rightarrow+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\)

5. Hàm số logarit

a) Dạng hàm số logarit : 

     \(y=\log_{\alpha}x\)  với \(0< \alpha\ne1\)

Ví dụ : \(y=\log_2x;y=\log_{\frac{1}{2}}x,\)

b) Đạo hàm của hàm logarit 

   Hàm số  \(y=\log_{\alpha}x\)  có đạo hàm tại mọi x>0 và \(y'=\left(\log_{\alpha}x\right)'=\frac{1}{x\ln\alpha}\)

   Đối với hàm số hợp, ta có :

   \(y'=\left(\log_{\alpha}u\right)'=\frac{u'}{u\ln\alpha}\)

c) Khảo sát hàm logarit:

Tách 2 trường hợp: \(\alpha>1\) và \(0< \alpha< 1\).

  \(y=log_{\alpha}x\)  (\(\alpha>1\)) \(y=log_{\alpha}x\)  (\(0< \alpha< 1\))
Tập xác định

\(\left(0;+\infty\right)\)

\(\left(0;+\infty\right)\)

Sự biến thiên

\(y'=\frac{1}{x\ln\alpha}>0,\forall x>0\)

Giới hạn đặc biệt:

\(\lim\limits_{x\rightarrow0^+}log_{\alpha}x=-\infty\)

\(\lim\limits_{x\rightarrow+\infty}log_{\alpha}x=+\infty\)

Tiệm cận: Oy là tiệm cận đứng

\(y'=\frac{1}{x\ln\alpha}< 0,\forall x>0\)

Giới hạn đặc biệt:

 \(\lim\limits_{x\rightarrow0^+}log_{\alpha}x=+\infty\)

\(\lim\limits_{x\rightarrow+\infty}log_{\alpha}x=-\infty\)

Tiệm cận: Oy là tiệm cận đứng

Bảng biến thiên x y' y 0 + + + > x y' y 0 + > +
Đồ thị

Đồ thị luôn đi qua (1;0)

Đồ thị luôn đi qua (1;0)

Chú ý: Đồ thị hàm số \(y=\log_{\alpha}x\) và đồ thị hàm số \(y=\alpha^x\) đối xứng nhau qua đường phân giác của góc phần tư thứ nhất và thứ ba (tức là đối xúng nhau qua đường thẳng y = x).

6. Ví dụ áp dụng

a) Tính

  +) \(3^{2log_35}\)

  +) \(4^{log_2\frac{1}{7}}.\left(\frac{1}{25}\right)^{log_5\frac{1}{3}}\)

  +) \(log_{\frac{1}{3}}7+2log_949-log_{\sqrt{3}}\frac{1}{7}\)

Giải:

  +) \(3^{2log_35}=3^{log_35^2}=5^2=25\)

  +) \(4^{log_2\frac{1}{7}}.\left(\frac{1}{25}\right)^{log_5\frac{1}{3}}=2^{2.log_2\frac{1}{7}}.5^{-2.log_5\frac{1}{3}}=2^{log_2\left(\frac{1}{7}\right)^2}.5^{log_5\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}}\)

                                   \(=\left(\frac{1}{7}\right)^2.\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}=\frac{1}{49}.9=\frac{9}{49}\)

   +) \(log_{\frac{1}{3}}7+2log_949-log_{\sqrt{3}}\frac{1}{7}\)

      \(=log_{3^{-1}}7+2log_{3^2}7^2-log_{3^{\frac{1}{2}}}7^{-1}\)

      \(=\frac{1}{-1}log_37+\frac{2.2}{2}log_37-\frac{\left(-1\right)}{\frac{1}{2}}log_37\)

      \(=-log_37+2log_37+2log_37=3log_37\)
 
b) Ví dụ 2: Tính đạo hàm các hàm số:

 \(y=\log_2\left(2x-1\right)\Rightarrow y'=\frac{\left(2x-1\right)'}{\left(2x-1\right).\ln2}=\frac{2}{\left(2x-1\right).\ln2}\)

 \(y=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\Rightarrow y'=\frac{\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)'}{\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}\Rightarrow y'=\frac{1+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\)

 

7. Tài liệu tham khảo

Hàm số mũ và hàm số logarit

Hỏi đáp

Câu 1 (Gửi bởi Lê Văn Hiếu)
Trả lời
0
Câu 2 (Gửi bởi Pé Lee Sin)
Trả lời
1
Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...