Di truyền ngoài nhân

GEN ĐA HIỆU VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHIỄM SẮC THỂ

I. Gen đa hiệu

- Gen đa hiệu (hay tác động đa hiệu của gen) là trường hợp một gen có tác động dến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau.

- Gen đa hiệu là cơ sở để giải thích hiện tượng biến dị tương qua: Khi một gen đa hiệu bị đột biến thì đồng thời kéo theo sự biến dị ở một số tính trạng mà nó chi phối.

- Ví dụ:

*Trong các thí nghiệm trên đậu Hà Lan, Menđen đã nhận thấy:

+ Giống đậu hoa tím thì hạt có màu nâu, trong nách lá có một chấm đen.

+  Giống đậu hoa trắng thì hạt có màu nhạt, trong nách lá không có chấm đen.

*Khi nghiên cứu biến dị ở ruồi giấm, Morgan cũng nhận thấy:

+ Ruồi có gen quy cánh ngắn thì đốt thân cũng ngắn, lông cứng ra, sức đẻ kém đi và tuổi thọ ngắn lại.

*Gen HbA ở người quy định sự tổng hợp chuỗi b-hemoglobin, biểu hiện tính trạng hồng cầu bình thường. Gen HbS đột biến cũng quy định sự tổng hợp chuỗi b-hemoglobin nhưng có axit amin thứ 6 là glutamic bị thay bằng valin, biểu hiện tính trạng hồng cầu hình lưỡi liềm. Hiện tượng này còn kéo theo sự xuất hiện của hàng loạt rối loạn bệnh trong cơ thể.

II. Sự di truyền ngoài nhiễm sắc thể (Di truyền ngoài nhân – Di truyền qua tế bào chất)

1. Gen trong tế bào chất

- Trong tế bào chất cũng có những gen gọi là gen ngoài nhân hay gen ngoài NST, gen tế bào chất. Các gen này có mặt trong ADN plasmit của vi khuẩn, trong ADN của ty thể, lạp thể.

- Lượng ADN trong tế bào chất ít hơn nhiều so với ADN trong nhân, đó là các phân tử ADN trần, mạch vòng kép. Các gen trong tế bào chất mã hóa cho hệ thống sinh tổng hợp protein và các thành phần của ty thể và lục lạp, một số protein tham gia chuỗi truyền điện tử.

- Gen trong tế bào chất cũng có khả năng bị đột biến và di truyền các đột biến cho các thế hệ tế bào sau.

2. Sự di truyền tính trạng do gen ngoài nhân quy định.

- Năm 1909, Correns và Bauer đã cùng phát hiện ra sự di truyền qua tế bào chất (không tuân theo quy luật Menđen) ở cây hoa phấn (Mirabilis jalava).

a. Thí nghiệm

Phép lai thuận

Phép lai nghịch

P : cây ♀ lá đốm ´ cây ♂ lá xanh

P : cây ♀ lá xanh ´ cây ♂ lá đốm

F1: 100% cây lá đốm

F1: 100% cây lá xanh

b. Nhận xét và giải thích: Trong hai phép lai trên

- Hai hợp tử tạo ra con lai đều chứa một bộ NST như nhau về cấu trúc và số lượng, chỉ khác nhau ở khối tế bào chất: hợp tử chứa tế bào chất của noãn cây nào thì lá của cây lai mang đặc điểm của lá cây đó.

- Nguyên nhân: Khi thụ tinh, giao tử đực chỉ truyền nhân và hầu như không truyền tế bào chất cho trứng, do vậy, các gen nằm trong tế bào chất (ty thể và lục lạp) chỉ được mẹ truyền cho con qua tế bào chất của trứng.

® Tế bào chất có vai trò nhất định trong sự di truyền các tính trạng từ thế hệ trước đến thế hệ sau.

- Sự phân ly kiểu hình ở đời con đối với các tính trạng do gen nằm trong tế bào chất quy định rất phức tạp. Là do một tế bào có thể chứa rất nhiểu ty thể và lục lạp. Một ty thể hay lục lạp lại chứa rất nhiều bản sao của phân tử ADN tức là có nhiều bản sao của các alen. Các bản sao của cùng một gen có thể bị các đột biến khác nhau.

c. Một số ví dụ

- Ở động vật và người, các gen nằm trong ty thể cũng được di truyền theo dòng mẹ:
+ Ngựa cái
´ Lừa đực ® con la: dai sức, leo núi giỏi.

+ Ngựa đực ´ Lừa cái ® con Bac-đô: thấp hơn con la, chân mỏng, móng bé.

+ Cá chép cái (có râu) ´ cá giếc đực (không râu) ® cá có râu.

+ Cá chép đực (có râu) ´ cá giếc cái (không râu) ® cá không có râu.

d. Kết luận

- Tính di truyền của con lai không những phụ thuộc vào bộ NST của hợp tử mà còn chịu ảnh hưởng của tế bào chất trong hợp tử con lai. Kết quả của phép lai thuận và phép lai nghịch khác nhau, con lai thường mang tính trạng của mẹ. Hiện tượng này được gọi là sự di truyền theo dòng mẹ hay sự di truyền tế bào chất (DT ngoài nhân hay DT ngoài NST).

Hỏi đáp

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...