Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu

Hệ điều hành

Phần mềm học tập

Làm quen với tin học và máy tính điện tử

Văn mẫu 12

Viết văn 12

Soạn văn 12

Văn mẫu 11

Viết văn 11

Soạn văn 11

Văn mẫu 10

Viết văn 10

Soạn văn 10

Địa lý kinh tế

Địa lý dân cư

Địa lý tự nhiên

Địa lý khu vực và quốc gia

Khái quát nền kinh tế xã hội thế giới

Soạn thảo văn bản

Bảng tính điện tử

Chương trình con và lập trình có cấu trúc

Tệp và thao tác với tệp

Kiểu dữ liệu có cấu trúc

Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

Chương trình đơn giản

Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

Mạng máy tính và internet

Soạn thảo văn bản

Hệ điều hành

Một số khái niệm cơ bản của tin học

Đa phương tiện

Phần mềm trình chiếu

Một số vấn đề xã hội của tin học

Mạng máy tính và internet

Phần mềm học tập

Lập trình đơn giản

Phần mềm học tập

Địa lý kinh tế xã hội

Địa lý tự nhiên

Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay

Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay

Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918

Lịch sử thế giới hiện đại

Lịch sử thế giới cận đại

Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX

Khái quát lịch sử thế giới trung đại

Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ X

Khái quát lịch sử thế giới cổ đại

Phần mở đầu

Đề kiểm tra học kì

Unit 1: Greetings

Nhiệt học lớp 8

Cơ học lớp 8

Ôn tập toán 6

Ôn tập toán 7

Ôn tập toán 8

Lịch sử thế giới thời nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại

Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX

Địa lý địa phương

Sư phân hóa lãnh thổ

Địa lý kinh tế

Địa lý dân cư

Địa lý Việt Nam

Thiên nhiên và con người ở các châu lục

Thiên nhiên và con người ở các châu lục

Các môi trường địa lý

Thành phần nhân văn của môi trường

Các thành phần tự nhiên của đất

Trái đất

Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến năm 2000

Lịch sử thế giới từ 1945 đến năm 2000

Lịch sử Việt Nam (1858 - 1918)

Lịch sử thế giới hiện đại (từ 1917 đến 1945)

Lịch sử thế giới cận đại

Lịch sử thế giới cận đại

Ôn tập toán 9

Đề kiểm tra học kì

Hình học lớp 9

Đại số lớp 9

Violympic toán 8

Hình học lớp 8

Đại số lớp 8

Violympic toán 7

Hình học lớp 7

Đại số lớp 7

Violympic toán 6

Hình học lớp 6

Đại số lớp 6

Sự hình thành trật tự thể giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

Dao động và sóng điện từ

Điện xoay chiều

Sóng cơ học

Dao động cơ học

Violympic Vật lý 9

Violympic toán 9

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Đề kiểm tra học kì

Atlat

Bảng số liệu, biểu đồ

Địa lý vùng kinh tế

Địa lý ngành kinh tế

Địa lý dân cư

Địa lý tự nhiên

Di truyền quần thể

Quy luật di truyền

Cơ chế di truyền cấp độ tế bào

Cơ chế di truyền cấp độ phân tử

Biểu đồ và bảng số liệu

Atlat địa lí 12

Đề thi minh họa TA 2017 - Bộ GDĐT

NỘI DUNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong các lĩnh vực đời sống

Bản chất và vai trò của pháp luật

Violympic Vật lý 8

Violympic Vật lý 7

Vẽ kĩ thuật

Tổ chức và quản lí doanh nghiệp

Doanh nghiệp và lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

Bảo quản, chế biến nông, lâm

Chăn nuôi thuỷ sản đại cương

Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương

Cắt may

Kĩ thuật điện

Cơ khí

Vẽ kĩ thuật

Thuỷ sản

Chăn nuôi

Lâm nghiệp

Trồng trọt

May mặc trong gia đình

Cấu trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu

Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

Chế tạo cơ khí

Động cơ đốt trong

Violympic Vật lý 6

Nấu ăn

Học kì 1

Công dân với các vấn đề chính trị xã hội

Công dân với kinh tế

Công dân với đạo đức

Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học

Học kì 2

Học kì 1

Học kì 2

Học kì 1

Học kì 2

Học kì 1

Học kì 2

Học kì 1

Kĩ thuật điện

Kĩ thuật điện tử

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access

Chương 5. Nhóm Halogen

Động học chất điểm

Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

Cảm ứng ở thực vật

Cảm ứng ở động vật

Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Sinh sản ở thực vật

Sinh sản ở động vật

Sinh học tế bào

CHƯƠNG I. CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

CHƯƠNG II. PHẢN ỨNG HÓA HỌC

CHƯƠNG III. MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

CHƯƠNG IV. OXI - KHÔNG KHÍ

CHƯƠNG V. HIĐRO - NƯỚC

CHƯƠNG VI. DUNG DỊCH

Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Mắt, các dụng cụ quang học

Khúc xạ ánh sáng

Chương 6. Oxi - Lưu huỳnh

Chương 7. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Chương 1. Sự điện li

Chương 2. Nhóm nitơ

Chương 3. Nhóm cacbon

Chương 4. Đại cương về hóa học hữu cơ

Chương 5. Hiđrocacbon no

Chương 6. Hiđrocacbon không no

Chương 7. Hi đrocacbon thơm - Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Chương 8. Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol

Chương 9. Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Điện tích, điện trường

Dòng điện không đổi

Dòng điện trong các môi trường

Ôn tập địa lý lớp 7

Từ trường

Cảm ứng điện từ

Chương II. Kim loại

Chương III. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương IV. Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Luyện tập tổng hợp

Ôn tập ngữ văn 12

HẤP PHỤ

HÓA KEO

ĐIỆN HÓA HỌC

ĐỘNG HỌC

NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC

Quang học lớp 9

Sinh học 9

Sinh học 8

Sinh học 7

Sinh học 6

Nhiệt học lớp 6

Cơ học lớp 6

Điện học lớp 7

Âm học lớp 7

Quang học lớp 7

Ôn tập ngữ văn 11

Ôn tập lịch sử lớp 11

Chương V. Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Điện học lớp 9

Ôn tập lịch sử lớp 7

Ôn tập ngữ văn lớp 7

Luyện tập tổng hợp

Ôn tập ngữ văn lớp 8

Luyện tập tổng hợp

Ôn tập địa lý lớp 9

Ôn tập lịch sử lớp 9

Ôn tập ngữ văn lớp 9

Luyện tập tổng hợp

Ôn tập địa lý lớp 10

Ôn tập lịch sử lớp 10

Điện từ học lớp 9

Ôn tập ngữ văn 10

Luyện tập tổng hợp

Ôn tập địa lý lớp 11

Bảo toàn, chuyển hóa năng lượng

Chương 4. Phản ứng oxy hóa - khử

Luyện tập tổng hợp

Ôn tập địa lý lớp 6

Luyện tập tổng hợp

Chưa phân loại

Chưa phân loại

CẤU TẠO PHÂN TỬ VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

Hàm số lượng giác, phương trình lượng giác

Ôn tập lịch sử lớp 6

Ôn tập ngữ văn lớp 6

Chương 1. Nguyên tử

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Di truyền học cấp độ phân tử

Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Dao động cơ học

Chương 3. Liên kết hóa học

Soạn văn lớp 7

Soạn văn lớp 8

Soạn văn lớp 9

Ôn tập học kì I

Ôn tập lịch sử lớp 12

Di truyền học cấp độ tế bào

Unit 2: At school

Sinh học vi sinh vật

Soạn văn lớp 6

Ôn tập lịch sử lớp 8

Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm lôgarit

Sóng cơ học

Bài 1. Bài mở đầu

Mở đầu

NỘI DUNG 2: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ

Di truyền và Biến dị - Chương I. Các thí nghiệm của Menđen

Unit 1 : SCHOOL TALKS

UNIT 1 : FRIENDSHIP

Mệnh đề, tập hợp

Unit 1 : HOME LIFE

Trang trí nhà ở

Động lực học chất điểm

Hàm lũy thừa, mũ và loagrit

Tổ hợp - xác suất

Ngữ âm

Unit 1 : Back to school

Các nước XHCN (Liên Xô và các nước Đông Âu) từ năm 1945 đến năm 2000.

Unit 1: My friends

Học kì 2

Unit 1 : A visit from a pen pal

Tập làm văn lớp 6

NỘI DUNG 3: NHÔM VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA NHÔM

Unit 2 : Personal information

Điện xoay chiều

Ôn tập địa lý lớp 8

Unit 2 : Clothing

Ôn tập địa lý lớp 12

Tập làm văn lớp 9

Tập làm văn lớp 8

Tập làm văn lớp 7

Ôn tập học kì II

Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Biến dị

Chương 1. Ngành Động vật nguyên sinh

Chủ đề 3. Cấu tạo hạt nhân nguyên tử

Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Unit 2 : Making arrangements

Unit 2 : PEOPLE’S BACKGROUND

Di truyền và biến dị - Chương II. Nhiễm sắc thể

Câu có chức năng giao tiếp

Chương I. Khái quát về cơ thể người

Các nước TBCN từ 1945 – 2000.

Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân

Hàm số bậc nhất và bậc hai

UNIT 2 : PERSONAL EXPERIENCES

Unit 2 : CULTURAL DIVERSITY

Nấu ăn trong gia đình

Unit 3: At home

Số phức

Chủ đề 4. Bảng hệ thống tuần hoàn

Chương 2. Ngành Ruột khoang

Unit 3 : WAY OF SOCIALISING

Unit 3 : At home

Văn mẫu lớp 7

Văn mẫu lớp 9

Phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa, phụ thuộc ở Á, Phi, Mỹ Latinh.

Văn mẫu lớp 8

NỘI DUNG 4: SẮT, CROM VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA CHÚNG

Văn mẫu lớp 6

Từ vựng tổng hợp

Khối đa diện

Các định luật bảo toàn

UNIT 3 : A PARTY

Unit 3 : A DAY IN THE LIFE OF .......

Dao động và sóng điện từ

Di truyền và biến dị - Chương III. ADN và gen

Giới hạn

Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Chương II. Vận động

Unit 3 : At home

Unit 4: Big and small

Thu, chi trong gia đình

Mở đầu Sinh học và Đại cương về thế giới thực vật

Unit 3 : A trip to the countryside

Phương trình, hệ phương trình

Sóng ánh sáng

Chất khí

Bất đẳng thức, bất phương trình

Hình cầu, hình nón và hình trụ

Đạo hàm

Ngữ pháp tổng hợp

NỘI DUNG 5: TỔNG HỢP KIẾN THỨC HÓA HỌC VÔ CƠ LỚP 12

Khối đa diện

Chủ đề 5. Phản ứng oxy hóa - khử

Di truyền học quần thể

Quan hệ quốc tế (1945 – 2000)

Unit 5: Things I do

Unit 4 : Learning a foreign language

Unit 4 : SCHOOL EDUCATION SYSTEM

Unit 4 : SPECIAL EDUCATION

Chương 3. Các ngành Giun

Chương III. Tuần hoàn

UNIT 4 : VOLUNTEER WORK

Unit 4 : Our past

Di truyền và biến dị - Chương IV. Biến dị

Unit 4 : At school

Chương I. Tế bào thực vật

Unit 5: Work and play

Unit 5 : TECHNOLOGY AND YOU

Lượng tử ánh sáng

Chủ đề 6. Tốc độ phản ứng-Cân bằng hóa học

Di truyền và biến dị - Chương V. Di truyền học người

Unit 5 : The media

Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa.

Unit 6: Places

Thống kê

Kĩ năng đọc - hiểu

Unit 5 : Study Habits

Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Mặt cầu, mặt nón tròn xoay và mặt trụ tròn xoay

Cơ sở của nhiệt động lực học

Unit 5 : HIGHER EDUCATION

Chương II. Rễ

UNIT 5 : ILLITERACY

Chương IV. Hô hấp

NỘI DUNG 6: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG

Hình giải tích

Di truyền học người

Chương 4. Ngành Thân mềm

Unit 7: Your house

Chủ đề 7. Dung dịch các chất điện ly

Hình giải tích trong không gian

Lượng giác

Unit 6 : The young pioneers club

Unit 6: After school

UNIT 6 : COMPETITIONS

Unit 6 : AN EXCURSION

Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, Quan hệ song song

Chương III. Thân

Chương 5. Ngành Chân khớp

Unit 6 : FUTURE JOBS

Hạt nhân nguyên tử

Di truyền và biến dị - Chương VI. Ứng dụng Di truyền học

Chất rắn và chất lỏng

NỘI DUNG 7: ESTE, LIPIT, CACBOHIĐRAT

Tổng kết lịch sử Thế Giới từ 1945 - 2000

Chương V. Tiêu hóa

Số phức

Unit 6 : The environment

Di truyền học ứng dụng

Chương VI. Trao đổi chất và năng lượng

Unit 7 : Saving energy

Chương IV. Lá

Vectơ trong không gian, Quan hệ vuông góc

NỘI DUNG 8: AMIN, AMINO AXIT, PEPTIT VÀ PROTEIN

Tiến hóa sinh học

Chương 6. Ngành Động vật có xương sống

Vectơ

Sinh vật và Môi trường - Chương I. Sinh vật và môi trường

Cách mạng Việt Nam từ năm 1919 – 1930.

Unit 8: Out and about

Đề trắc nghiệm chuyên để thể tích

Unit 7: The world of work

Unit 7 : ECONOMIC REFORMS

Unit 7 : My neighbourhood

Unit 7 : THE MASS MEDIA

UNIT 7 : WORLD POPULATION

Unit 8 : LIFE IN THE FUTURE

Sinh vật và Môi trường- Chương II. Hệ sinh thái

Unit 9: The body

Unit 8 : Country life and City life

Chương 7. Sự tiến hóa của động vật

Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Unit 8 : Celebrations

Sinh thái học

NỘI DUNG 9: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Chương VII. Bài tiết

UNIT 8 : CELEBRATIONS

Unit 8: places

Cách mạng Việt Nam từ sau khi Đảng ra đời đến Cách mạng tháng Tám thành công (1930 – 1945)

Unit 8 : THE STORY OF MY VILLAGE

Đề luyện thi tốt nghiệp phổ thông, cao đẳng, đại học

Chương V. Sinh sản sinh dưỡng

Unit 9 : UNDERSEA WORLD

Sinh vật và Môi trường - Chương III. Con người, dân số và môi trường

NỘI DUNG 10: TỔNG HỢP HÓA HỮU CƠ LỚP 12

Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)

Chương VIII. Da

Chương 8. Động vật và đời sống con người

Unit 9 : Natural Disasters

Unit 9: At home and a way

Unit 10: Staying healthy

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Unit 9 : A First- Aid course

Chương VI. Hoa và sinh sản hữu tính

Unit 9 : DESERTS

Sinh vật và Môi trường - Chương IV. Bảo vệ môi trường

Lịch sử Việt Nam từ năm 1954 - 1975

Unit 10: Health and Hygiene

Unit 10 : life on other planets

Unit 10 : CONSERVATION

Chương IX. Thần kinh và giác quan

Unit 11: What do you eat?

Chủ đề 11. Điện phân

Unit 10 : Recycling

Unit 10 : ENGANGERED SPECIES

Chương VII. Quả và hạt

Unit 11 : BOOKS

Chương VIII. Các nhóm thực vật

Unit 11: NATIONAL PARKS

Chương X. Nội tiết

Unit 11: Keep fit, stay healthy

Unit 11 : Traveling around Vietnam

Unit 12: Sports and pastimes

Việt Nam từ năm 1975 – 2000

Tổng kết lịch sử Việt Nam từ 1919 - 2000

Units 13: Activities and season

Unit 12 : WATER SPORTS

Chương IX. Vai trò của thực vật

Unit 12 : A Vacation abroad

Unit 12: Let's it

Chương XII. Sinh sản

Unit 12 : MUSIC

Unit 13 : Festivals

Unit 13 : Activities

Chương X. Vi khuẩn - Nấm - Địa y

Unit 13 : THE 22th SEA GAMES

Unit 14: Making plan

Unit 13 : FILMS AND CINEMA

Unit 14 : Wonders of the world

Unit 14 : INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

Unit 15: Countries

Unit 14 : THE WORLD CUP

Unit 14 : Free time

Unit 15 : Computer

Unit 15 : WOMEN IN SOCIETY

Unit 16: Man’s environment

Unit 15 : Going out

Unit 15: CITIES

Unit 16 : People and places

Unit 16 : THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATION

Unit 16 : Inventions

Unit 16 : HISTORICAL PLACES

Chủ đề 19. Dẫn xuất Halogen

Chủ đề 20. Ancol. Phenol

Chủ đề 21. Andehit. Xeton

Chủ đề 22. Axit Cacboxylic

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...