BÀI 5. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

I. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC LÀ GÌ?

1. Định nghĩa

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

Như vậy, số p là đặc trưng của một nguyên tố hóa học.

Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học đều có tính chất hóa học như nhau.

2. Kí hiệu hóa học

Mỗi nguyên tố đều được biểu diễn bằng một hay hai chữ cái, trong đó chữ cái đầu được viết ở dạng in hoa, gọi là kí hiệu hóa học.

Ví dụ: H, Ca, Mg, Na, K, Li, ...

II. NGUYÊN TỬ KHỐI

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị Cacbon. Mỗi nguyên tố có nguyên tử khối riêng biệt.

Ví dụ: Nguyên tử khối của H là 1, của Na là 23, của K là 39, của Mg là 24, của O là 16, ...

III. CÓ BAO NHIÊU NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Đến nay khoa học đã biết được trên 110 nguyên tố hóa học khác nhau. Trong số đó, có 92 nguyên tố có trong tự nhiên (vỏ trái đất, mặt trăng, mặt trời, các vì sao, ...), số còn lại do con người tổng hợp gọi là nguyên tố nhân tạo.

Trong vỏ trái đất, oxi là nguyên tố phổ biến nhất, chiếm 49,4%.

IV. BÀI TẬP 

Câu 1.

a) nguyên tố hóa học là gì?

b) Cách biểu diễn nguyên tố .cho ví dụ

Trả lời :a)  Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân. 

b) người ta biểu diễn nguyên  tố bằng cách dùng kí hiệu ,dùng một hoặc hai chữ cái trong đó chữ đầu tiên viết hoa 

Ví dụ : Na , Ca , K ,....

Câu 2 :

a)  các cách viết 2 C ,5 O , 2 Ca lần lượt chỉ ý gì?

b) hãy dùng chữ số và ký hiệu hóa học diễn đạt các ý sau :  3 nguyên tử nitơ,  7 nguyên tử canxi 4, 4 nguyên tử Natri.

Trả lời : a)  2C : 2 nguyên tử cacbon , 5O : 5 nguyên tử oxi , 2 nguyên tử cacbon

b) 3N , 7 Ca , 4 Na 

Câu 3 : 

Lấy bao nhiêu phân khối lượng của nguyên tử cácbon làm đơn vị cacbon?  nguyên tử khối là gì ?

Trả lời : Lấy 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon 
Nguyên tử khối là khối lượng 1 nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon

Hỏi đáp

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...