Unit 6: Places - Hỏi đáp

Bài 1 : Đặt câu hỏi ?? 1. ..................................................................................................... Mai lives in the city. 2. ....................................................................................................... Nam is father works in a factory. 3....................................................................................................... He goes to Le Loi scholl. 4. ...................................................................................................... They work in a hospital. 5. ....................................................................................................... She work in a museum. 6. .......................................................................................................... I have two brother and one sister. 7. ...................................................................................................... there are three bookstore near my house. 8. .................................................................................................. We eat in a big restaurant. 9. ............................................................................................ The cat is in the box. 10. ............................................................................................... I play soccer in the afternoon. Bài 2 : Điền chứ cái còn thiếu . 1. v...l...age 2. ...ou...ta...n 3. ...ea...t...f...l 4. ...la...e 5. h...s...i...al 6. d...u...st...re 7. ...use...m 8. f...o...er

4 câu trả lời
Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log

Phép toán gộp

 

α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
⨿
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
(□) [□] {□} |□|

Các loại hệ

m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

Công thức: