Unit 3: At home - Hỏi đáp

I. Rewrite the following sentences in the negative form

1.They are coming to Manchester City on Monday.

=> ....................................................................................

2. We are going out tonight.

=> ....................................................................................

3. He is leaving for Ha Noi tomorrow.

=> ....................................................................................

4. He is spending her next holiday at home.

=> ....................................................................................

5. He is finishing his work tomorrow.

=> ....................................................................................

II. Fill in each blank with a suitable verb

1. She.........................an oval face.

2. -...........................Mai's hair long or short?

- It.........................short.

3. He............................tall and thin.

4. Toan.........................an athlete.He................every strong.

5. Ngan............................short black hair.

6. What color......................those bikes?

7. What color........................Nam's eyes?

8. What............................those?

III. Match column A and B to make a sentence

A

1. I'm doing my

2. Are you cleaning your

3. We've leaving

4. Martin is going

5. Jenny's coming to

B

a. room this evening?

b. for London next Sunday.

c. my party on Saturday.

d. homework this aftennoon, but then I'm free.

e. to the cinema with Tom tomorrow.

1._______ 2._______ 3._______ 4._______ 5._______

Được cập nhật 19/11/2016 lúc 12:13 1 câu trả lời

Doing it this fast all his household! Please enter the words to fill in the blanks: We can choose our friends , but we cannot choose our relatives. That does not mean that members of our _____ cannot also be our friends . Many children have a very _____ relationship with their parents and they see them as friends. Of course when you are a teenager , there are time _____ you do not get on very well with your parents , or they can get angry with you. That's only natural . There are times when you want to be independent and decide things by ______ . After all , nobody perfect , and we all _____ mistakes. But your parents understand that . When you grow up , you will see that you have many things in common with your mum and dad, and you will become closer to them. Themselves as follows: Chúng tôi có thể chọn bạn bè của chúng tôi, nhưng chúng tôi không thể chọn người thân của chúng tôi. Điều đó không có nghĩa là các thành viên của _____ của chúng ta không có thể cũng là những người bạn của chúng tôi. Nhiều trẻ em có một mối quan hệ rất _____ với cha mẹ và họ nhìn thấy chúng như những người bạn. Tất nhiên khibạn là một thiếu niên, có thời gian _____ bạn không nhận được trên rất tốt với cha mẹ của bạn, hoặc họ có thể nổi giận với bạn. Đó là điều tự nhiên. những lúc bạn muốn được độc lập và quyết định mọi thứ bằng ______. Sau khi tất cả, không ai hoàn hảo, và tất cả chúng ta _____ những sai lầm. Nhưng cha mẹ của bạn hiểu điều đó. Khi bạn lớn lên, bạn sẽ thấy rằng bạn có nhiều điểm chung với mẹ và cha của bạn, và bạn sẽtrở nên gần gũi hơn với họ.

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log

Phép toán gộp

 

α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
⨿
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
(□) [□] {□} |□|

Các loại hệ

m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

Công thức: