TEST 1 - Hỏi đáp

I. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại: (0.5đ)

1. A. city                  B. cupboard           C. conduct               D. curly      
2. A. rise                 B. slim                  C. transmit               D. assistant

II. Chọn đáp án đúng: (2.0đ)

1. The steamer is ………... the saucepan and the frying pan.

    a. under                       b. on               c. between                         d. in                       

2. Which is NOT dangerous for children in home?

    a. knives                    b. electricity             c. match             d. armchairs

3. The sun …………… in the east.

    a.  rises                      b. rose                 c. rising                     d. to rise           

4. He was born in England, but his family ……… to the USA when he was only 10.

    A. lived              B. lifted                     C. emigrated            D. affected

5. He isn’t old enough……………. to this club.

     a. join                        b. to join          c. joins                      d. joining

6. This person is short and thin. She has…………….. hair.

     A. long black            B. black long                     C. black short    D. long short                                 

7. It’s ……..to leave medicine around the house.

       a. safe                      b. dangerous          c. safely                     d. dangerously

8. Nobody helped me. I painted the picture  ………..

       a. myself                 b. herself              c. himself                  d. themselves           

3 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log

Phép toán gộp

 

α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
⨿
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
(□) [□] {□} |□|

Các loại hệ

m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

Công thức: