Câu hỏi của Nguyễn Thị Thái An - Toán lớp 8

Đố: Đoán tuổi

Bạn hãy lấy tuổi của mình:

- cộng thêm 5

- được bao nhiêu đem nhân với 2

- lấy kết quả trên cộng với 10

- nhân kết quả tìm được với 5

- đọc kết quả cuối cùng sau khi đã trừ đi 100

Tôi sẽ đoán được tuôi của bạn. Giải thích tại sao??

Ai biết chỉ với ná 

  1 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: