Câu hỏi của Phạm Hà Phương - Hóa học lớp 8

Tổng các hạt nhân trong nguyên tử là 28 biết số hạt nhân không mang điện là 10. Tính số lượng mỗi hạt

Mình đag cần gấp mong mọi người giúp đỡ

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.