Câu hỏi của Tờ Gờ Mờ - Tiếng anh lớp 7

Tìm ra lỗi sai trong các câu sau và sửa lại cho đúng:

a. What is your addresses?

- it's 150 Kim Ma Street

b. My daughter's nam are Hoa

c. where's he at the moment?

- he's in home

d. does she like sport

e. How long is it from here to your school?

-it's about 3 kilometer

    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.