Câu hỏi của Hung Nguyen - Tiếng anh lớp 7

21, I don’t have so many storybooks as my sister does.I have ……………………………………………………………

22, My friends have more music CD’s than I do.I don’t ……………………………………………………………

23, My brother drinks more coffee than my sister does.My sister drinks …………………………………………………

24, She eats more chocolate than I do.I eat ……………………………………………………………

25, There isn’t as much rice in the bowl as there is on the plate.There is …………………………………………………………

26, She has less homework to do than he does

He has …………………………………………………………

 


 

  4 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: