Câu hỏi của Nguyễn Anh Duy - Toán lớp 8

Tìm x biết:

( 3x-2) ( 4x-5 ) - ( 2x-1 ) ( 6x+2 ) = 0

   
   3 câu trả lời

   Các câu hỏi liên quan khác...

   Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

   Lượng giác
   sin cos tan cot sinh cosh tanh
   Lim-log

   Phép toán gộp

    

   α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
   ⨿
   Phép toán
   + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
   (□) [□] {□} |□|

   Các loại hệ

   m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
   2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
   3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
   4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
   5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
   6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

   Công thức: