Câu hỏi của Hung Nguyen - Tiếng anh lớp 7

2, The house is in front of the park.6 The park …………………………………………………………

3, No one in the class is taller than Thanh.Thanh ……………………………………………………………

4, Hoa is better at playing tennis than me.Hoa plays ………………………………………………………

I don’t ……………………………………………………………

5, I don’t make friends easily.I have a lot ………………………………………………………

6, Would you like me to make you some tea? I will ……………………………………………………………

7, We enjoy playing football very much.We are interested ………………………………………………

8, James is able to draw much more beautifully than his friend.James’s friends can’t …………………………………………..

9, They are never late for school.They always go …………………………………………………

 

  Được cập nhật 20/09/2016 lúc 15:57
  2 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: