Câu hỏi của Nguyễn Kim Ngân - Toán lớp 8

cho tam giác ABC cân tại A, phân giác BD, CE. Gọi I là trung điểm của BC, J là trung điểm của ED, O là giao điểm của BD và CE.
a) tứ giác BEDC là hình gì? chứng minh
b) chứng minh BE=ED=DC
c) biết góc A bằng 50 độ. tính các góc của tứ giác BEDC
d) chứng minh A,I,O,J thẳng hàng

  Được cập nhật 07/09/2016 lúc 16:02
  1 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: