Câu hỏi của Nguyễn Hải Băng - Toán lớp 7

Mẹ bạn Minh gửi tiết kiệm 2 triệu đồng theo thể thức " có kì hạn 6 tháng ". Hết thời hạn 6 tháng, mẹ bạn Mình được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 

2 062 400đ. Tính lãi suất hàng tháng của thể thức gửi tiết kiệm này.

  Được cập nhật 06/11/2016 lúc 15:20
  3 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: