Câu hỏi của thuy - Toán lớp 9

Cho đoạn thẳng AB, C là điểm nằm giữa.Trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ BC, vẽ Ax, By vuông góc AB. trên Ax lấy I, tia vuông góc IC tại C cắt BI tại K. Đường tròn đường kính IC cắt IK tại P.

1, C/m: CPKB nội tiếp

2.C/m: AI.BK=AC.BC

3. C/m: ABP vuông

4. Giả sử A,I, B cố định, xác định C để SAIKBlớn nhất

  0 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: