Câu hỏi của Lê Yên Hạnh - Toán lớp 6

1. \(\frac{4}{3x7}\)+\(\frac{5}{7x12}\)+\(\frac{1}{12x13}\)+\(\frac{7}{13x20}\)+\(\frac{3}{20x23}\)

2. \(\frac{1995x1994-1}{1993x1995+1994}\)

Các bn ơi giúp mk với thi xong rùi mà mk vẫn chưa biết cách làmkhocroi

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.