Câu hỏi của ton hanh gia - Toán lớp 6

Cho phép nhân sau:

ABCDEFGH x AK = CCCCCCCCC

​Mỗi chữ cái ở trên biểu diễn 1 chữ số.Hai chữ cái khác nhau biểu diễn hai chữ số khác nhau.

​Hỏi A,B,C,D,E,F,G,H,k là những chữ số nào?

​Bạn nào trả lời nhanh nhất và đúng nhất mình sẽ chọn câu trả lời của bạn ấy.

  3 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: