Câu hỏi của Nguyễn Kim Ngân - Toán lớp 6

Só sánh 

Cho A = 3 +2^2+2^3+2^4+...+2^2001 và B = 2^2003

Cho C = 4 +3^2+3^3+3^4+...3^2003+3^2004 và D = 3^2005

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.