Câu hỏi của ton hanh gia - Toán lớp 6

Tổng số thóc ở 3 kho là 150 tấn. Biết rằng số thóc ở kho 1 bằng 5/6 số thóc ở kho thứ hai,số thóc ở kho 3 bằng 4/11 tổng số thóc ở kho thứ nhất và kho thứ hai.Hỏi mỗi kho có bao nhiêu tấn thóc?

Tính nhanh nếu có thể:

\(\frac{2014.125+1000}{216.2014-1014}\)

Giải thích rõ ràng hai bài trên(tick cho,nhanh lên)

  2 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: