Câu hỏi của Thời Con Gái - Vật lý lớp 7

1) Cho 3 nguồn điện loại 12V , 6V , 3V, và 2 bóng đèn cùng loại đều ghi 3V.Hãy trình bày cách mắc 2 đến vào 1 trong ba  nguồn điện tren để 2 đèn đều sáng bình thường . Vẽ sơ đồ minh họa

2)Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 2 pin 1 khóa 1 đến 1 ampe kế 1 vôn kế đo hiệu điện thế hai đầu bóng đènbieu điện chiều dòng điện trong số đó trên khóa K sẽ như thế nào?

                   HDT giữa 2 đầu khóa K bằng không?

                   HDT giua hai dau khoa K khac khong ?   

  1 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: