Câu hỏi của Lí Khó - Vật lý lớp 8

Một miếng gỗ hình trụ chiều cao h, diện tích đáy là S nổi trên một cốc nước hình trụ có diện tích đáy bằng 2S gỗ. Khi gỗ đang nổi, chiều cao mực nước so với đáy cốc là h. Trọng lượng riêng d gỗ =1/2 d nước. Tính công của lực để nhấn chìm miếng gỗ xuống đáy cốc?​
  1 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: