Câu hỏi của Đỗ Thị Vân Nga - Tiếng anh lớp 12

Viết lại câu sử dụng hai thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

1, She was sleeping and the fire started

2, It began to raim and what were you doing

3, the farmer started whishing and he was ploughting the field

4, You came and what were they doing?

5, She was reading a book and the man came in

6, They were working in the field and the volcano erupted

Giúp mình với

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.