Câu hỏi của Diệp Thiên Giai - Toán lớp 7

So sánh

\(a,\left(-5\right)^{30}\&\left(-3\right)^{50}\)

\(b,\left(\frac{1}{16}\right)^{10}\&\left(\frac{1}{2}\right)^{50}\)

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.