Câu hỏi của cao trần - Hóa học lớp 13

hỗn hợp X gồm một axit caboxylic T( 2 chức mạch hở ) hai ancol đơn cức cùng dãy đồng đẳng và một este hai chức tạo bởi T và 2 ancol đó, đốt cháy a g X tu được 8,36g CO2 . Mặt khác đun nóng ag X với 100ml NaOH1M sau khi xảy ra phản ứng hoàn toàn, cho tiếp 20ml HCl 1M để trung hòa NaOH dư. thu được Y. cô cạn Y thu được m g muối khan  và 0,05 mol hỗn hợp 2 ancol có phân tử khối trung bình nhỏ nhơn 46, tìm m(g)  A: 7,09         B: 6,53            C: 5,36                    D: 5,92

  0 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: