Câu hỏi của Nguyễn Thái Hưng - Toán lớp 6

Hàng ngày từ nhà đến trường,bạn Hòa phải đi qua nhà Bình.Biết rằng chỉ có 3 con đường từ nhà Hòa đến nhà Bình và cũng chỉ có 3 con đường từ từ nhà Bình đến trường.Viết tập hợp các con đường đi từ nhà bạn Hòa đến nhà trường qua nhà bạn Bình.

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.