Câu hỏi của Nguyễn Hoàng Quân - Tiếng anh lớp 6

Put the verbs in brackets in the correct tense form.

1. School (finish)________ at 4.30P.M every day

2._______you often (eat)_______ lunch in the school canteen ?

3.-Where ________you (be)________,Phong?

-I'm upstairs .I (do)_______ my homework

4. It's warm today .I (not want)________(stay)________ at home now. What about (go)________ swimming in the river?

5. Listen!_________they (sing)_________ in the classroom?

6. My family likes (spend)_______our summer holidays  at the seaside.

  1 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: