Câu hỏi của wary reus - Tiếng anh lớp 9

Đặt 1 vị dụ cho 1 đại từ quan hệ ( who , whom , which , that )

who , whom , which có 2 cách nha nên đặt cả hai cách luôn nha

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.