Câu hỏi của Duyên Nguyễn - Sinh học lớp 9

1 tế bào sinh dục sơ cai của 1 loài nguyên phân liên tiếp nhiều lần để tạo ra 256 tế bào sinh giao tử . Các tế bào này sinh ra đều giảm phân để tạo giao tử . Hiệu suất thụ tinh của các giao tử là 1,5625% số hợp tử đc tạo thành là 16

a) xđ số lần nguyên phân của tế bào sinh dục ns trên

b) xđ đó là tb sih tinh hay tbsih trứq

  2 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: