Câu hỏi của Tâm Phạm - Hóa học lớp 13

Cho biết nồng độ của dd bão hòa KAl(SO4)2 ở 20 độ C là 5,66%

a) Tính S(KAl(SO4)2; 20 độ C)

b) Lấy 600g dd bão hòa KAl(SO4)2 ở 20 độ C đem đun nóng để bay bớt 200g H2O phần còn lại làm lnahj đến 20 độ C. Hỏi có bao nhêu tinh thể KAl(SO4)2.12H2O kết tinh khỏi dd

  1 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: