Câu hỏi của Tâm Phạm - Hóa học lớp 13

A là dd HCl, B là dd Ba(OH)2

- Trộn 50ml dd A với 50ml dd B được dd C làm đỏ quỳ tím. Thêm từ từ dd NaOH 0,1M vào dd C cho tới khi quỳ tím trở lại màu tím thấy hết 50ml dd NaOH.

- Trộn 50ml dd A với 150ml ddB được dd D làm xanh quỳ tím. Thêm từ từ dd HNO3 0,1M vào D cho tới khi quỳ trở lại màu tím thấy hết 350ml dd HNO3. Tính CM của A và B

  0 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: