Câu hỏi của Bùi Thị Thảo Nhi - Hóa học lớp 8

Một hợp chất x có thành phần gồm  2 nguyên tố C và O.Biết tỉ lệ  khối lượng của C đối với O là mC.mO=3:8.Xác định CTHH của x

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.