Câu hỏi của Phương - Tiếng anh lớp 8

complete the sentence with must / mustn't ( dont't ) have to / had to + V ( sử dụng từ trong bảng với must / mustn't ( dont't ) have to / had to + V để điền vào chỗ trống )

phone / wear / study / be / hurry / go / get up / listen

tớ kẻ khung không được nên tớ mới gach như vậy mấy bạn thông cảm ạ

ở trên là tớ kẻ khung nha . 

1. He ______________ harder to pass the final exam .

2. you_______________ carly yesterday morning but you didn't

3. students in this school _____________ uniform to school on wendenesdays and thursdays.

4. you _______________ more careful with this elephant .

5. I ________________ her yesterday , but i for got . I must phone her later today .

6. He ________________ fast at the intersesction.

7.Students _____________ to teacher's explaining carefully .

8.you_________________or we'll miss the rain

giúp mình với  mình cần gấp lắm ạ cảm ơn ạ 

  1 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: