Câu hỏi của Phạm Thanh An - Tiếng anh lớp 7

Viết câu với các từ gợi ý, dùng thì tương lai đơn (future simple tense): will + verb (inf. without to). Viết rút gọn nếu có thể

1. We/ fly/ Nha Trang/ in June.

2. The meeting/ take place/ at 6p.m.

3. It/ snow/ the mountains/ tomorrow evening.

4. Hoa/ have/ lots of friends/ soon.

5. I/ come/ after lunch.

6. He/ see/ you/ tomorrow afternoon.

7. My father/ be free/ at 7.30 this evening.

8. They/ arrive/ at about 4p.m

  2 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: